مقياس خودتاب آوري


Ego- resiliency scale


 • عنوان فارسی: مقياس خودتاب آوري
 • عنوان انگلیسی: Ego- resiliency scale
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: خودتاب آوري- مقياس
 • کاربرد: خودتاب آوري يكي از سازه هاي اصلي شخصيت براي شناخت هيجان، انگيزش و رفتار است (بلاك، 2002)
 • سازنده: كلاهنن Klohnen
 • سال ساخت: 1996
 • تعداد سوال: 14
 • زیر مقیاس: خودتاب آوري
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذي و خود گزارشي
 • نحوه نمره گذاری: در مقياس 4 درجه اي ليكرت از 1 (اصلاً صدق نمي كند) تا 4 (اكثراً صدق مي كند) مي سنجد. جمع نمرات حاصله از 14 عبارت، نمره خودتاب آوري فرد در اين مقياس است. نقاط برش مقياس خودتاب آوري: (1-0) خودتاب آوري بسيار ضعيف (22-11) خودتاب آوري ضعيف (34-23) خودتاب آوري نامشخص (46-35) خودتاب آوري بالا (56-47) خودتاب آوري بسيار بالا
 • رفرانس: Klohnen, E. C. (1996). Conceptual analysis and measurement of the construct of ego- resiliency. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 1067-1079. Block, J. (2002). Personality as an affect-processing system.Mahwah, NJ: Erlbaum.