مقياس ترديد در انتخاب تخصص باليني


Specialty Indecision Scale (SIS)


 • عنوان فارسی: مقياس ترديد در انتخاب تخصص باليني
 • عنوان انگلیسی: Specialty Indecision Scale (SIS)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: ترديد در انتخاب تخصص- تخصص باليني- مقياس
 • کاربرد: شناخت ريشه هاي ترديد در انتخاب رشته تخصصي
 • سازنده: ريچارد
 • سال ساخت: ترجمه 1387
 • تعداد سوال: 38
 • زیر مقیاس: 1. ترديد كلي 2. تعويق تصميم گيري 3. موانع تصميم گيري 4. نامصمم بودن
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذي
 • نحوه نمره گذاری: پاسخ دهندگان به هر سؤال از 1 (اصلاً وضعيت مرا توصيف نمي كند) تا 4 (به خوبي وضعيت مرا توصيف مي كند) نمره دادند (مقياس 4تايي ليكرت). تكميل سؤالات حدود 15 دقيقه زمان مي برد. آزمون تحت شبكه: بانك اطلاعاتي اين پرسشنامه تحت شبكه SQL مي باشد كه با كمك يك سايت اينترنتي تحت ويندوز اطلاعات آن تكميل مي گردد.
 • رفرانس: حدادگر، آرش؛ يوسفي، عليرضا؛ صبوري، مسيح و ريچارد، جورج (1387). مشخصات روان سنجي نسخه ايراني مقياس ترديد در انتخاب تخصص باليني: يك مطالعه مقدماتي. مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، دوره 8، شماره 2، صفحات 237-229.
 • آزمون مرجع: Specialty Indecision Scale (SIS)
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: در مقياس آمريكايي با 6 عامل حدود 53 درصد واريانس پوشش داده شد. ساويكاس (1986) اقدام به ساختن مقياسي كرد كه SIS نسخه متأخري از اين مقياس هاست و توسط انجمن دانشكده هاي پزشكي آمريكا ارائه مي گردد. Savickas ML,And O. Difficulties experienced by medical stude
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: پايايي به روش دو نيمه سازي بررسي و مقدار مطلوبي بدست آمد (به نقل از حدادگر و همكاران، 1387). حدادگر، آرش؛ يوسفي، عليرضا؛ صبوري، مسيح و ريچارد، جورج (1387). مشخصات روان سنجي نسخه ايراني مقياس ترديد در انتخاب تخصص باليني: يك مطالعه مقدماتي. مجله ايراني آمو
 • توضیحات دیگر: