پرسشنامه نشانگان ضربه عشق LTSQ


Love Trauma Syndrome Questionnaire


 • عنوان فارسی: پرسشنامه نشانگان ضربه عشق LTSQ
 • عنوان انگلیسی: Love Trauma Syndrome Questionnaire
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: نشانگان ضربه عشق- عشق
 • کاربرد: ارزیابی علائم سوگ ناشی از فروپاشی روابط رمانتیک
 • سازنده: محقق ساخته
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال: 45
 • زیر مقیاس: شامل یک مقیاس کلی و سه خرده مقیاس در برگیرنده علائم شناختی، هیجانی و رفتاری سوگ است.
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی و خود گزارش دهی
 • نحوه نمره گذاری: در طیف لیکرت 5 گزینه ای نمره گذاری می شود.5=کاملا درست - 4=درست – 3=تا حدی درست – 2=نادرست 1=کاملا نادرست.
 • رفرانس: دهقانی، محمود (1389). کارایی رواندرمانی کوتاه مدت تنظیم کننده اضطراب در بهبود نشانگان ضربه عشق. پایان نامه دکتری روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
 • آزمون مرجع: Love Trauma Syndrome Questionnaire
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اعتبار سازه مقياس با روش تحليل عامل تأييد شد. دهقاني، محمود (1389). كارايي رواندرماني كوتاه مدت تنظيم كننده اضطراب در بهبود نشانگان ضربه عشق. پايان نامه دكتري روانشناسي باليني، دانشگاه علوم پزشكي تهران.
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب پايايي از طريق بازآزمايي با فاصله يك هفته بر روي يك نمونه دانشجويي81/0 بدست آمد (دهقاني، 1389). دهقاني، محمود (1389). كارايي رواندرماني كوتاه مدت تنظيم كننده اضطراب در بهبود نشانگان ضربه عشق. پايان نامه دكتري روانشناسي باليني، دانشگاه علوم پزشكي تهرا
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: شاخص آماري آلفاي كرونباخ به منظور ارزيابي همساني دروني پرسشنامه در حد مناسبي بر روي يك نمونه دانشجويي 49 نفري 79/0 بدست آمد. دهقاني، محمود (1389). كارايي رواندرماني كوتاه مدت تنظيم كننده اضطراب در بهبود نشانگان ضربه عشق. پايان نامه دكتري روانشناسي باليني
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: