پرسشنامه فراشناخت ها- بي خوابي (MCQ-I)


Meta Cognitions Questionnaire- Insomnia


 • عنوان فارسی: پرسشنامه فراشناخت ها- بي خوابي (MCQ-I)
 • عنوان انگلیسی: Meta Cognitions Questionnaire- Insomnia
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: فراشناخت- بي خوابي- (MCQ-I)
 • کاربرد: اين پرسشنامه باورهاي فراشناختي مرتبط با بي خوابي را مي سنجد.
 • سازنده: وين و همكاران
 • سال ساخت: 2009
 • تعداد سوال: 60
 • زیر مقیاس: تك عاملي
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذ
 • نحوه نمره گذاری: بررسي باورهايي كه افراد درباره تجاربشان در شب در مورد دراز كشيدن در رختخواب پيش از اينكه بخوابند دارند. اين مقياس در طيف ليكرت 4 گزينه اي نمره گذاري مي شود. مخالفم=1، كمي موافقم=2، نسبتاً موافقم=3، خيلي زياد موافقم=4 نمره برش پيشنهادي 110 است.
 • رفرانس: Waine, J., Broomfield, N. M., Banham, S., Espie, C. A. (2009). Metacognitive beliefs in primary insomnia: Developing and Validating the Meta Cognitions Questionnaire- Insomnia (MCQ-I). Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 40, 15-23.
 • آزمون مرجع: Meta Cognitions Questionnaire- Insomnia
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777حساسيت و اختصاصي بودن مقياس مناسب و به ترتيب 71% و 92% بدست آمد. Waine, J., Broomfield, N. M., Banham, S., Espie, C. A. (2009). Metacognitive beliefs in primary insomnia: Developing and Validating the Meta Cognitions Questionnaire- Insomnia (MCQ-I). J
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: ارتباط مثبت معناداري بين MCQ-I و MCQ-30 بدست آمد. r=0.69 اين ارتباط 47% واريانس تبيين شده را نشان مي داد. نمره كلي MCQ-I و SOL تخمين زده شده ارتباط مثبت معناداري داشتند. r=0.60 همانگونه كه نمره كلي MCQ-I و نمره كلي PSQI ارتباط مثبت معناداري داشتند r=0.59
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: همبستگي بالايي r=0.82 بين تكميل اوليه و ثانويه MCQ-I در شركت كنندگان مبتلا به بي خوابي اوليه وجود داشت. Waine, J., Broomfield, N. M., Banham, S., Espie, C. A. (2009). Metacognitive beliefs in primary insomnia: Developing and Validating the Meta Cognitions
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر:
 • آزمون مرجع: Meta Cognitions Questionnaire- Insomnia
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: به منظور تعيين ويژگي هاي روانسنجي، اين پرسشنامه ابتدا بر روي يك نمونه 30 نفري از دانشجويان اجرا شد و اعتبار سازه اي مقياس با تحليل عامل تأييد گرديد (دوس علي وند، 1389). دوس علي وند، هدي (1389). بررسي نقش برخي از متغيرهاي شناختي، فراشناختي و هيجاني در پيش
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي بازآزمايي مقياس به مدت دو هفته 87/0 بدست آمد (دوس علي وند، 1389). دوس علي وند، هدي (1389). بررسي نقش برخي از متغيرهاي شناختي، فراشناختي و هيجاني در پيش بيني شدت بي خوابي و رفتارهاي ايمني مرتبط با آن در دانشجويان. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: پايايي مقياس در پژوهش دوس علي وند (1389) با روش آلفاي كرونباخ 95/0 بدست آمد.دوس علي وند، هدي (1389). بررسي نقش برخي از متغيرهاي شناختي، فراشناختي و هيجاني در پيش بيني شدت بي خوابي و رفتارهاي ايمني مرتبط با آن در دانشجويان. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشنا
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: