مقياس تجديدنظر شده اضطراب آشکار کودکان


Revised childrens Manifest Anxiety Scale, (RCMAS)


 • عنوان فارسی: مقياس تجديدنظر شده اضطراب آشکار کودکان
 • عنوان انگلیسی: Revised childrens Manifest Anxiety Scale, (RCMAS)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Manifest anxiety scale, anxiety disorder
 • کاربرد: جهت اندازه‌گيری حالت‌های اضطراب مزمن کودک
 • سازنده: رينولدز و ريچموند
 • سال ساخت: 1978
 • تعداد سوال: 37
 • زیر مقیاس: سه عامل اضطراب را شناسايی می‌کند: 1- عوامل فيزيولوژيکی، 2- حساسيت افراطی و تمرکز3- نگرانی
 • نحوه اجرا: خودگزارشی قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: پاسخ‌ها به صورت «بله» و «خير» است که با توجه به مثبت بودن، به پاسخ موردنظر يک امتياز تعلق می‌گيرد. جمع امتيازات آزمون، نمره فرد محسوب می‌شود. حداکثر نمره (37) می‌باشد و نمره بالاتر از (20) نشان‌دهنده وجود اضطراب در کودک است.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Revised childrens Manifest Anxiety Scale, (RCMAS)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: مفرد (1379) پايايي آزمون – بازآزمون براي بيماران 87/0 و براي گروه بهنجار 81/0 بدست آورده.
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Revised childrens Manifest Anxiety Scale, (RCMAS)
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اعتبار سازه دارد. (به نقل از مفرد ، 1978) مفرد، سكينه.(1379). بررسي و مقايسه نگراني هاي گروهي از كودكان مضطرب وعادي در مدارس شهرستان دشتستان. پايان نامه كاشناسي ارشد وان شناسي باليني. انستيتو روان پزشكي تهران.
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوا دارد. (به نقل از مفرد ، 1978) مفرد، سكينه.(1379). بررسي و مقايسه نگراني هاي گروهي از كودكان مضطرب وعادي در مدارس شهرستان دشتستان. پايان نامه كاشناسي ارشد روان شناسي باليني. انستيتو روان پزشكي تهران.
 • توضیح اعتبار بیرونی - پیش بین: اعتبار پيش بين دارد.(به نقل از مفرد ، 1978) مفرد، سكينه.(1379). بررسي و مقايسه نگراني هاي گروهي از كودكان مضطرب وعادي در مدارس شهرستان دشتستان. پايان نامه كاشناسي ارشد وان شناسي باليني. انستيتو روان پزشكي تهران.
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: اعتبار همزمان دارد.(به نقل از مفرد ، 1978) مفرد، سكينه.(1379). بررسي و مقايسه نگراني هاي گروهي از كودكان مضطرب وعادي در مدارس شهرستان دشتستان. پايان نامه كاشناسي ارشد وان شناسي باليني. انستيتو روان پزشكي تهران.
 • توضیحات دیگر: 0