مقياس حل مشكل خانواده (FPSS)


Family Problem Solving Scale


 • عنوان فارسی: مقياس حل مشكل خانواده (FPSS)
 • عنوان انگلیسی: Family Problem Solving Scale
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: حل مشكل- خانواده
 • کاربرد: بررسي روش حل مشكل براي زوجين
 • سازنده: خدابخش احمدي
 • سال ساخت: 1386
 • تعداد سوال: 30
 • زیر مقیاس: 1. رابطه (13 ماده) 2. حل مشكل (17 ماده)
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذ
 • نحوه نمره گذاری: اين پرسشنامه در مقياس ليكرت 5 گزينه اي نمره گذاري مي شود. هيچ وقت=1، به ندرت=2، بعضي مواقع= 3، خيلي مواقع=4، هميشه=5. براي نمره گذاري برخي از عبارات مقياس بصورت معكوس نمره گذاري مي شوند و لازم است اين تبديل براي آنها صورت گيرد. عبارات 9، 10، 12، 17، 18، 21، 25، 26 و 30 معكوس مي شوند. مجموع نمره بالا در مقياس نشان دهنده مهارت و توانايي زوجين در حل مؤثر مشكل و نمره كم در مقياس نشانگر فقدان و ضعف توانايي و مهارت زوجين در حل مشكل خانوادگي است. حداقل نمره قابل كسب 30 و حداكثر آن 150 است.
 • رفرانس: احمدي نوده، خدابخش (1386). ساخت و اعتبار مقدماتي مقياس حل مشکل خانواده. پژوهش هاي مشاوره (تازه ها و پژوهش هاي مشاوره). سال ششم، شماره24، 7-26.