مقياس هويت قومي چندگانه MEI (نسخه تجديدنظر شده)


Multi group Ethnic Identity


 • عنوان فارسی: مقياس هويت قومي چندگانه MEI (نسخه تجديدنظر شده)
 • عنوان انگلیسی: Multi group Ethnic Identity
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: هويت- هويت قومي- MEI
 • کاربرد: ارزيابي فرايند رشد هويت قومي در نوجوانان وجوانان
 • سازنده: فيني Phinney
 • سال ساخت: فرم اوليه 1992 فرم تجديدنظر شده 1999
 • تعداد سوال: 12
 • زیر مقیاس: 1. كاوش هويت قومي (جزء تحولي و شناختي) 2. تعهد به هويت قومي (جزء عاطفي و نگرش)
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذ
 • نحوه نمره گذاری: اين آزمون را مي توان براي نوجوانان بالاي 12 سال و بزرگسالان بكار برد. ادراك شناختي محدود كودكان زير 12 سال استفاده از مقياس هويت هاي قومي راي آنان را ناممكن مي سازد. براي بدست آوردن نمرات مربوط به هر زير مقياس لازم است كه نمرات عبارات مربوط به هر زير مقياس را با هم جمع كرده و بر تعداد عبارات زير مقياس مورد نظر تقسيم كنيد. براي بدست آوردن نمره كل نيز نمرات همه عبارات را با هم جمع كرده و بر تعداد كل =12 تقسيم كنيد. نمره بالا در اين آزمون بيانگر رشد و پيشرفت هويت قومي در فرد است. زير مقياس كاوش هويت قومي= 1، 2، 4، 8، 10 زير مقياس تعهد به هويت قومي= 3، 5، 6، 7، 9، 11، 12
 • رفرانس: Phinney, J. S. (1992) “The Multi Group Ethnic Identity Measure: A New Scale for Use with Diverse Groups” Journal of Adolescent Research, Vol. 7 (2): 156-176.
 • آزمون مرجع: Multi group Ethnic Identity
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: براي بررسي اعتبار ابزار تحقيق و كشف ابعاد از تحليل عاملي با چرخش وريماكس استفاده شده است (حبي و همكاران، 1389). حبي، اكرم؛ فتحي آذر، اسكندر و محمدبخش، بهمن (1389). جهاني شدن و هويت هاي محلي و جهاني دانشجويان )مطالعه موردي: دانشگاه تبريز(.فصلنامه تحقيقات ف
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - پیش بین: نتايج حاصل از تحليل رگرسيون همزمان نشان داد كه سبك هاي هويت اطلاعاتي،هنجاري و هويت قومي قادر به تبيين 13درصد از تغييرات خودكارآمدي تحصيلي هستند. بر اساس يافته ها هويت قومي سهم بيشتري در پيش بيني خودكارآمدي تحصيلي دارد (حسني، 1391). حسني، حصيب (1391). رابط
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: هويت قومي و جهت گيري آينده با حرمت خود رابطه مثبت و معناداري دارند. بين هويت قومي و جهت گيري آينده نيز رابطه مثبت و معناداري مشاهده شد. نتايج نشان داد كه ميانگين نمرات پسران در هويت قومي نسبت به دختران بيشتر است (آذرنياد، 1389). آذرنياد، آرش (1389). رابطه
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: قابل ذكر اينكه براي بررسي قابليت اعتماد ابزار تحقيق، در اين پژوهش از تكنيك آلفاي كرونباخ استفاده شده كه ميزان آن در مقياس هويت محلي براي نمونه هاي قوميِ مختلف 72/0 مي باشد(حبي و همكاران، 1389). حبي، اكرم؛ فتحي آذر، اسكندر و محمدبخش، بهمن (1389). جهاني شدن
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: