گرايش به مصرف مواد


Prediction of Addiction Potential scale


 • عنوان فارسی: گرايش به مصرف مواد
 • عنوان انگلیسی: Prediction of Addiction Potential scale
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: گرايش- مواد- مصرف مواد
 • کاربرد: بررسي گرايش به مصرف مواد افيوني
 • سازنده: محسن گل پرور
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال: 54
 • زیر مقیاس: گرايش نسبت به مصرف مواد
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذ
 • نحوه نمره گذاری: اين آزمون شامل 54 سؤال دو گزينه اي مي باشد (بلي و خير). نمره گذاري اين آزمون ابتدا با مشخص نمودن سؤالات مثبت و منفي صورت مي گيرد. 30 سؤال مثبت:2، 4، 12، 13، 15، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 28، 29، 31، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 44، 46، 47، 53، 54. 24 سؤال منفي: 1، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 14، 15، 16، 17، 27، 30، 32، 33،34، 43، 48، 49، 50، 51، 52. در سؤالات مثبت به گزينه بلي امتياز يك و به گزينه خير امتياز صفر تعلق مي گيرد. ولي در سؤالات منفي به گزينه بلي امتياز صفر و به گزينه خير امتياز يك تعلق مي گيرد.
 • رفرانس: