فرم كوتاه مقیاس استرس پلیس ایران (IPSS-A)


Iran Police Stress Scale


 • عنوان فارسی: فرم كوتاه مقیاس استرس پلیس ایران (IPSS-A)
 • عنوان انگلیسی: Iran Police Stress Scale
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: استرس- پلیس- ايران- مقیاس
 • کاربرد: اندازه گیری فشارهای شغلی نیروی انتظامی
 • سازنده: علي محمد رضايي
 • سال ساخت: فرم کوتاه 1385 فرم اولیه 1383
 • تعداد سوال: 45
 • زیر مقیاس: 1. استرسورهاي غير ماموريتي 2. استرسورهاي ماموريتي
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذ
 • نحوه نمره گذاری: بر اساس تحليل عوامل 40 آيتم از 85 آيتم پرسشنامه حذف گرديده و فرم كوتاه تهيه شده است. در فرم اولیه آزمودني در ابتدا وقوع يا عدم وقوع حادثه استرس آور را با انتخاب گزينه بلي يا خير مشخص مي كند و سپس تعداد دفعات مواجهه با هر رويداد توسط آزمودني مشخص مي شود. در مرحله آخر نيز آزمودني ميزان فشار رواني كه حادثه بر او وارد كرده است را با نمره اي بين صفر تا 100 مشخص مي كند (ظرفيان يگانه و قلمبر، 1383).
 • رفرانس: ظريفيان يگانه، محمود؛ قلمبر، رضوان (1383). ساخت و هنجاريابي مقياس فشار شغلي نيروي انتظامي "استرس پليس" جمهوري اسلامي ايران. تهران: مركز مطالعات و تحقيقات آموزش و نيروي انساني ناجا. محمد رضایی، علی (1385). ساخت و اعتباریابی فرم کوتاه « مقیاس استرس پلیس ایر
 • آزمون مرجع: Iran Police Stress Scale
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اعتبار سازه: بنا به تعريف يك آزمون در صورتي داراي اعتبار سازه است كه نمرات حاصل از اجراي آن به مفاهيم يا سازه هاي نظريه مورد نظر مربوط باشند (كرونباخ، 1970) Cronbach, L. J. (1970). Essentials of Psychological testing (3rd ed.). New York: Harper and row
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: اعتبار از طريق تعيين ضريب همبستگي بين فرم بلند و فرم كوتاه براي عامل اول R=0/98 و براي عامل دوم R=0/96 بدست آمد.(محمد رضايي،1385) محمد رضايي، علي (1385). ساخت و اعتباريابي فرم كوتاه « مقياس استرس پليس ايران» به وسيله تحليل عوامل. دانشور رفتار، سال 13، شما
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي به وسيله روش بازآزمايي براي عامل اول r=0/78 و براي عامل دوم r=0/80 محاسبه شد .(محمد رضايي،1385) محمد رضايي، علي (1385). ساخت و اعتباريابي فرم كوتاه « مقياس استرس پليس ايران» به وسيله تحليل عوامل. دانشور رفتار، سال 13، شماره 16، صفحات 46-37.
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: پايايي به وسيله روش همساني دروني (ضريب آلفاي كرونباخ) براي عامل اول 98/0 و براي عامل دوم 96/0 محاسبه شد .(محمد رضايي،1385) محمد رضايي، علي (1385). ساخت و اعتباريابي فرم كوتاه « مقياس استرس پليس ايران» به وسيله تحليل عوامل. دانشور رفتار، سال 13، شماره 16،
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: