آزمون نظریه ذهن


Theory of mind


 • عنوان فارسی: آزمون نظریه ذهن
 • عنوان انگلیسی: Theory of mind
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: نظریه ذهن- ذهن
 • کاربرد: بررسی توانایی فرد برای درک حالت های ذهنی دیگران یا خواندن ذهن دیگران
 • سازنده: استیمن
 • سال ساخت: 1994
 • تعداد سوال: 38
 • زیر مقیاس: 1. نظریه ذهن مقدماتی 20 سؤال 2. اظهار اولیه یک نظریه ذهن واقعی 13 سؤال 3. جنبه های پیشرفته تر نظریه ذهن 5 سؤال
 • نحوه اجرا: این آزمون بصورت مصاحبه اجرا می شود و شامل تصاویر و داستانهایی می باشد که آزماینده بعد از ارائه آنها به آزمودنی سوالاتی را مطرح می کند. آزمون حدود 15 دقیقه زمان می برد.
 • نحوه نمره گذاری: آزمون شامل داستانهاي تصويري است كه آزمونگر پس از ارائه آنها به آزمودني سؤالاتي را مطرح مي نمايد. پاسخ آزمودنیها به هر سؤال بصورت 1 در صورت پاسخ صحیح و 0 درصورت پاسخ غلط نمره گذاری می شود. بنابراین مجموع نمرات فرد در آزمون اصلی 78 می باشد. بر این اساس نمرات آزمودنیها در خرده آزمونهای اول، دوم و سوم به ترتیب دامنه ای از 0 تا 29، 0 تا 33 و 0 تا 16 خواهد داشت.
 • رفرانس: قمرانی، امیر؛ البرزی، شهلا و خیر، محمد (1385). بررسی روایی و اعتبار آزمون نظریه ذهن در گروهی از دانش آموزان عقب مانده ذهنی و عادی شهر شیراز. مجله روانشناسی، سال دهم، شماره 2، صفحات 199-181.
 • آزمون مرجع: Theory of mind
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: ضرايب همبستگي خرده آزمونها با نمره كل آزمون نيز در تمام موارد معني دار و بين 82/0 تا 96/0 متغير بود (قمراني و همكاران، 1385). قمراني، امير؛ البرزي، شهلا و خير، محمد (1385). بررسي روايي و اعتبار آزمون نظريه ذهن در گروهي از دانش آموزان عقب مانده ذهني و عادي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: روايي همزمان از طريق همبستگي آزمون با تكليف خانه عروسك ها 89/0 برآورد گرديد كه در سطح يك صدم معني دار بود(قمراني و همكاران، 1385). قمراني، امير؛ البرزي، شهلا و خير، محمد (1385). بررسي روايي و اعتبار آزمون نظريه ذهن در گروهي از دانش آموزان عقب مانده ذهني
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي آزمون بازآزمون بين 70/0 تا 94/0 متغير بود و كليه ضرايب در سطح يك صدم معني دار بودند(قمراني و همكاران، 1385). قمراني، امير؛ البرزي، شهلا و خير، محمد (1385). بررسي روايي و اعتبار آزمون نظريه ذهن در گروهي از دانش آموزان عقب مانده ذهني و عادي شهر شيراز
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ثبات دروني آزمون با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي كل آزمون و هريك از خرده آزمونهاي اول ، دوم و سوم به ترتيب 86/0، 72/0، 80/0، 81/0 محاسبه گرديد(قمراني و همكاران، 1385). قمراني، امير؛ البرزي، شهلا و خير، محمد (1385). بررسي روايي و اعتبار آزمون نظريه
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: