پايبندي مذهبي


Religious Adherence Test


 • عنوان فارسی: پايبندي مذهبي
 • عنوان انگلیسی: Religious Adherence Test
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: پايبندي-مذهب- پايبندي مذهبي
 • کاربرد: سنجش رفتارهاي مذهبي در موقعيت هاي باليني
 • سازنده: مسعود جان بزرگي
 • سال ساخت: 1387
 • تعداد سوال: 60
 • زیر مقیاس: 1.پايبندي مذهبي 2. دوسوگرايي مذهبي 3. ناپايبندي مذهبي
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذي
 • نحوه نمره گذاری: در مقياس ليكرت چهار گزينه اي (كاملاً مخالفم، تقريباً مخالفم، تقريباً موافقم، كاملاً موافقم) نمره گذاری می شود.
 • رفرانس: جان بزرگي، مسعود (1388). ساخت و اعتباريابي آزمون پايبندي مذهبي بر اساس گزاره¬هاي قرآن و نهج البلاغه. دوفصلنامه علمي-تخصصي مطالعات اسلام و روان شناسي، سال سوم، شماره 5، صفحات 105-79
 • آزمون مرجع: Religious Adherence Test
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: نتايج تحليل عاملي با تحليل اكتشافي شش عامل و سپس با تحليل تجويزي سه عامل بيانگر تبيين درصد قابل توجهي از واريانس متغير مورد نظر همبستگي آزمون مورد نظر با آزمون جهت‌گيري مذهبي آلپورت است. براي بررسي روايي سازه ابتدا با داده ها و n=683 نفر مورد تجزيه و تحلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ برابر 816/0، ضريب همساني دروني عامل پايبندي دروني 878/0 ، ضريب همساني دروني عامل گذاري 687/0 و ضريب همساني دروني عامل ناپايبندي مذهبي 725/0 محاسبه شد (جان بزرگي، 1388). جان بزرگي، مسعود (1388). ساخت و اعتباريابي آزمون پايبندي مذهبي بر اساس گ
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: