پرسشنامه باور اختلال خوردن


The Eating Disorder Beliefs (EDBQ)


 • عنوان فارسی: پرسشنامه باور اختلال خوردن
 • عنوان انگلیسی: The Eating Disorder Beliefs (EDBQ)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: اختلال خوردن- EDBQ
 • کاربرد: ارزيابي تصورات و باورهاي همراه اختلالهاي خوردن
 • سازنده: كوپر، كوهن- تاو، تود و ويلس
 • سال ساخت: 1997
 • تعداد سوال: 32
 • زیر مقیاس: 1.خودباوري منفي 2. وزن و شكل مورد پذيرش توسط ديگران 3. وزن و شكل مورد پذيرش توسط خود 4. كنترل پرخوري
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذي
 • نحوه نمره گذاری: يك پرسشنامه خود توصيفگر است و به هر سؤال نمره اي از 0=اصلاً اعتقادي به آن ندارم تا 100= كاملاً در مورد من صحيح است، داده مي¬شود (ترنر، روز و كوپر، 2005). خودباوري منفي(2-6-10-14-18-21-22-24-25-26-27) 2. وزن و شكل مورد پذيرش توسط ديگران (1-5-9-13-17-28-29-30-31) 3. وزن و شكل مورد پذيرش توسط خود (3-7-11-15-19-32)4. كنترل پرخوري (4-8-12-16-20-23)
 • رفرانس: Cooper, M. J., Cohen-Tovee, E., Todd, G., Wells, A., Tovee, M. (1997). The eating disorder belief questionnaire: Preliminary development. Behaviour Research and Therapy, 35, 381-388.