مقياس انگيزش تحصيلي هارتر


Harter's classroom affect and motivational scale


 • عنوان فارسی: مقياس انگيزش تحصيلي هارتر
 • عنوان انگلیسی: Harter's classroom affect and motivational scale
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: انگيزش تحصيلي- مقياس انگيزشي هارتر
 • کاربرد: سنجش ميزان انگيزش تحصيلي
 • سازنده: هارتر
 • سال ساخت: 1981
 • تعداد سوال: 33
 • زیر مقیاس: دارای دو قطب اصلی انگیزش درونی و انگیزش بیرونی است 1. عملكرد چالش انگيز در امور درسي را در برابر عملكرد با حداقل تلاش مي¬سنجد 2. به اين امر توجه مي كند كه رفتار تا چه ميزان از طريق كنجكاوي يا علاقه برانگيخته مي¬شود و به چه ميزان ميل به رضايت معلم يا كسب
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذي
 • نحوه نمره گذاری: 33 سؤال شامل 17 سؤال براي انگيزش دروني و 16 سؤال براي انگيزش بيروني كه در طيف 5 درجه اي مقياس ليكرت (اصلاً در مورد من درست نيست تا كاملاً در مورد من درست است) 1) =هیچ وقت الی 5= تقریبا همیشه( طراحي و اجرا مي شود.
 • رفرانس: Harter S, (1981) .A new self -report scale of intrinsic versus extrinsic orientation in classroom: Motivational and informational componaents, DevelopmentalPsychology , Vol . 17 (3) , 300-312. بحراني، محمود (1388). بررسي روايي و پايايي مقياس انگيزش تحصيلي
 • آزمون مرجع: Harter's classroom affect and motivational scale
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: تحليل عوامل بدست آمده در سؤالهاي مقياس توانست چهار عامل را مشخص كند كه بعد انگيزش دروني را به صورت كلي و با وضوح زيادي نشان مي داد (بحراني،1388). بحراني، محمود (1388). بررسي روايي و پايايي مقياس انگيزش تحصيلي هارتر. مطالعات روان شناختي، دوره5، شماره1. صفح
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777ضرايب همساني دروني از طريق محاسبه همبستگي هر سؤال با نمره كل مقياس ها بين 30/0 تا 78/0 بدست آمد(بحراني،1388).بحراني، محمود (1388). بررسي روايي و پايايي مقياس انگيزش تحصيلي هارتر. مطالعات روان شناختي، دوره5، شماره1. صفحات 51-71.
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي مقياس اصلاح شده هارتر نيز به دو شيوه بازآزمايي و ثبات دروني بررسي شد. محاسبه ضرايب پايايي با استفاده از شيوه بازآزمايي به فاصله دو هفته در يك كلاس دخترانه و يك كلاس پسرانه N=63 انجام شد . ضرايب بازآزمايي مقياس كلي انگيزش دروني 86/0 و براي مقياس كلي
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: به عنوان شاخص ثبات دروني ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه و بررسي شد. ضرايب آلفاي مقياس كلي انگيزش دروني 85/0 و براي مقياس كلي انگيزش بيروني 69/0بدست آمد. ضرايب پاره مقياسهاي آنها نيز بين 62/0 تا 81/0 بوده است. بحراني، محمود (1388). بررسي روايي و پايايي مقياس ا
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: