پرسشنامه نگرانی پن-ا ستيت - فرم کودکان


Penn State Worry Questionnaire-child, (PSWQ-C)


 • عنوان فارسی: پرسشنامه نگرانی پن-ا ستيت - فرم کودکان
 • عنوان انگلیسی: Penn State Worry Questionnaire-child, (PSWQ-C)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Test anxiety scale , Anxiety disorder, Child
 • کاربرد: سنجش نگرانی
 • سازنده: ماير و همکاران
 • سال ساخت: 1990
 • تعداد سوال: 16
 • زیر مقیاس: تشخيص و ارزيابی اضطراب فراگير
 • نحوه اجرا: فردی، قلم وکاغذی، پرکردن برگه سؤالات
 • نحوه نمره گذاری: ميزان گستردگی نگرانی، شامل درجه‌ای از توافق و با جملاتی مربوط به نگران شدن، شامل درجه‌بندی (1) تا (5) می‌باشد که نمره (1) بيانگر عدم نگرانی و نمره (5) بيانگر حداکثر نگرانی است. نمره بالاتر از (35) نشان‌دهنده نگرانی می‌باشد. هر چقدر نگرانی بيشتر باشد. نمره بالاتری ثبت می‌گردد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Penn State Worry Questionnaire-child, (PSWQ-C)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: در بررسي پايايي اين پرسشنامه كه براي اولين بار بر روي كودكان ايراني مورد استفاده قرارگرفت. از طريق بازآزمايي – ضريب همبستگي براي گروههاي بيمار و بهنجار، به ترتيب 0.88 و 0.85 بدست آمد. (مفرد، 1379) مفرد، سكينه.(1379). بررسي و مقايسه نگراني هاي گروهي از كود
 • توضیحات دیگر: 0