بهره همدلي براي دانش آموزان دبيرستاني


Empathy Quotient Scale


 • عنوان فارسی: بهره همدلي براي دانش آموزان دبيرستاني
 • عنوان انگلیسی: Empathy Quotient Scale
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: بهره همدلي- همدلی
 • کاربرد: سنجش ميزان همدلي
 • سازنده: بارون- كوهن
 • سال ساخت: 2003
 • تعداد سوال: 26
 • زیر مقیاس: همدلي شناختي (9 آيتم) مهارتهاي اجتماعي (8 آيتم) واكنش پذيري هيجاني (9 آيتم)
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذي
 • نحوه نمره گذاری: مقياس بهرة همدلي ۴۰ آيتم دارد كه البته از آنجاكه 14 آيتم بر هيچكدام از سه عامل قرار نگرفت و در نتيجه حذف شد. آزمودني به اين سؤال ها با يك مقياس چهار درجه اي از كاملاً مخالف تا كاملا ً موافق پاسخ مي دهد.
 • رفرانس: Baron-Cohen, S, (2003). The essential difference:Men, women and the extreme male brain, Penguin, London. ابوالقاسمي، عباس (1388). اعتباريابي و روايي مقياس بهره همدلي براي دانش آموزان دبيرستاني. فصلنامه مطالعات روان شناختي. دوره5، شماره4.
 • آزمون مرجع: Empathy Quotient Scale
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: تحليل عوامل داده ها با روش چرخش متعامد از نوع واريماكس به استخراج سه عامل منجر شد(ابوالقاسمي، 1388). ابوالقاسمي، عباس (1388). اعتباريابي و روايي مقياس بهره همدلي براي دانش آموزان دبيرستاني. فصلنامه مطالعات روان شناختي. دوره5، شماره4.
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: براي بررسي روايي همزمان از مقياس هوش هيجاني شات و مقياس استرس، اضطراب و افسردگي لويندا استفاده شد. مقياس بهره همدلي با هوش هيجاني r=0/27 و مقياس بهره همدلي با مقياس استرس-اضطراب-افسردگي r=-0/30 روايي تفكيكي: براي حذف اثر مقياس استرس-اضطراب-افسردگي از رابط
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضرايب اعتبار بازآزمايي براي خرده مقياسهاي بهره همدلي در دامنه اي از 71/0 تا 78/0 بود كه رضايت بخش و مطلوب است.ضريب بازآزمايي مقياس بهره همدلي بعد از چهار هفته 80/0 بود(ابوالقاسمي، 1388). ابوالقاسمي، عباس (1388). اعتباريابي و روايي مقياس بهره همدلي براي د
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب آلفاي كرونباخ در كل نمونه 88/0 ، نمونه دختران 89/0 و نمونه پسران 75/0 بود.(ابوالقاسمي، 1388). ابوالقاسمي، عباس (1388). اعتباريابي و روايي مقياس بهره همدلي براي دانش آموزان دبيرستاني. فصلنامه مطالعات روان شناختي. دوره5، شماره4.
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: