انتظارات زناشويي


Marital expectations


 • عنوان فارسی: انتظارات زناشويي
 • عنوان انگلیسی: Marital expectations
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: انتظارات- زناشويي
 • کاربرد: سنجش ميزان انتظارات زناشويي
 • سازنده: بنفشه اميدوار
 • سال ساخت: 1388
 • تعداد سوال: 32
 • زیر مقیاس: 1. انتظار از همسر به عنوان دوست و حامي 2. انتظار از زندگي زناشويي 3. انتظار از يك رابطه ايده آل
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذي
 • نحوه نمره گذاری: 1. انتظار از همسر به عنوان دوست و حامي (1-4-12-16-23-30-32) 2. انتظار از زندگي زناشويي (3-7-11-15-17-21-22-25-27-28-29) 3. انتظار از يك رابطه ايده آل (2-5-6-8-9-10-13-14-18-19-20-24-26-31) اين پرسشنامه شامل 32 سوال و داراي طيف ليكرت "هميشه" تا "اصلا" است.حداقل نمره پرسشنامه 0 و حداکثر128 است. نمره هاي بالاتر در پرسشنامه انتظارات زناشويي نشان دهنده انتظارات غير واقع بينانه تر است.
 • رفرانس: اميدوار، بنفشه؛ فاتحي زاده، مريم و احمدي، احمد (1388). بررسي تاثير آموزش پيش از ازدواج بر انتظارات زناشويي دانشجويان در آستانه ازدواج در شهر شيراز. فصلنامه خانواده پژوهي، سال پنجم، شماره18، صفحات 246-231.
 • آزمون مرجع: Marital expectations
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: پرسشنامه بر روي 197 نفر كه متقاضي شركت در كلاسها بودند اجرا شد. به منظور تعيين روايي پرسشنامه از دو شيوه تعيين سازه هاي بنيادي و همبستگي دروني خرده مقياسها با نمره كل استفاده شد. براي تعيين سازه ها و عوامل بنيادي پرسشنامه ، از تحليل عاملي به شيوه واريمكس
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ميانگين نمره كل انتظارات زناشويي و نيز خرده مقياسهاي آن در مرحله پس آزمون و پيگيري نسبت به نمرات مرحله پيش آزمون تغيير چشم گيري داشته است (اميدوار و همكاران، 1388). اميدوار، بنفشه؛ فاتحي زاده، مريم و احمدي، احمد (1388). ساخت و تعيين پايايي و روايي پرسشنام
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ اوليه 80/0 بدست آمد. ضريب آلفاي كرونباخ براي هريك از خرده مقياسها به ترتيب 70/0، 80/0 و 91/0 و براي كل پرسشنامه 92/0 گزارش شده است. اميدوار، بنفشه؛ فاتحي زاده، مريم و احمدي، احمد (1388). بررسي تاثير آموزش پيش از ازدواج بر انتظارات زناشويي د
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: