الگوهاي ارتباطات خانواده RFCP


Family communication Patterns Instrument


 • عنوان فارسی: الگوهاي ارتباطات خانواده RFCP
 • عنوان انگلیسی: Family communication Patterns Instrument
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: خانواده- ارتباطات خانواده- الگوهاي ارتباطات خانواده
 • کاربرد: سنجش ميزان الگوهاي ارتباطات خانواده
 • سازنده: ريچي و فيتزپاتريك
 • سال ساخت: 1990
 • تعداد سوال: 26 (15 و 11)
 • زیر مقیاس: 1. جهت گيري گفت و شنود 2. جهت گيري همنوايي
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذ
 • نحوه نمره گذاری: اين ابزار يك پرسشنامه خودسنجي است كه ميزان موافقت يا عدم موافقت پاسخ دهنده را با 26 گويه كه درباره وضعيت ارتباطات خانواده وي هستند در دامنه 5 درجه اي مورد سؤال قرار مي دهد. نمره 4 معادل كاملاً موافقم و نمره صفر معادل كاملاً مخالفم است. 15 گويه اول مربوط به بعد جهت گيري گفت و شنود و 11 گويه بعدي مربوط به بعد جهت گيري همنوايي مي باشند. هر آزمودني دو نمره از اين ابزار بدست مي آورد. نمره بيشتر در هر مقياس به اين معناست كه آزمودني در خانواده خود به ترتيب جهت گيري گفت و شنود يا همنوايي بيشتري را ادراك مي كند.
 • رفرانس: