مقياس تعيين شيوه كنش روان نژندانه سازمانها


measuring neurotic behaviour in organisations


 • عنوان فارسی: مقياس تعيين شيوه كنش روان نژندانه سازمانها
 • عنوان انگلیسی: measuring neurotic behaviour in organisations
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: کنش روان نژند- سازمان- مقیاس
 • کاربرد: تعيين شيوه كنش روان نژندانه در سازمانها
 • سازنده: حميد سميع عادل و همكاران
 • سال ساخت: 1386
 • تعداد سوال: 40
 • زیر مقیاس: 1. نمايشي-افسرده خو 2. اسكيزوئيد-پارانويايي 3. افسرده خو-اسكيزوئيد 4. پارانويايي-وسواسي 5. نمايشي
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: داراي 40 پرسش است كه هريك داراي يك طيف 9 درجه¬اي است. در اين طيف عدد 9 بيانگر بالاترين حد وجود خصوصيت مورد نظر در جو سازماني است و هرچه به عدد 1 نزديك شويم از شدت آن كاسته مي شود. هر يك از 5 خرده مقياس پارانويايي، وسواسي، نمايشي، افسرده خو و اسكيزوئيد داراي 8 سؤال است كه بطور پراكنده در مقياس قرار گرفته¬اند.
 • رفرانس: سميع عادل، حميد؛ شهيدي، شهريار؛ عريضي، حميدرضا و سليمي زاده، محمد كاظم (1386). ساخت، تعيين روايي و اعتبار مقدماتي مقياس تعيين شيوه كنش روان نژندانه سازمانها. فصلنامه روانشناسي كاربردي، دوره 1، شماره 4و5. صفحات 479-460.
 • آزمون مرجع: measuring neurotic behaviour in organisations
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: از نظر تعيين روايي سازه ضرايب همبستگي مقياس پژوهش با مقياس متغيرهاي انگيزشي MVQ معني دار بود. اما با مقياس شاخص توصيفي شغل JDI معني دار نبود. ضريب اعتبار مجموع پرسشها در ميان 40 آزمودني برابر با 917/0 بود كه ضريبي نسبتاً چشمگير است. ضريب همبستگي مجموع پرس
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب اعتبار همساني دروني با روش آلفا كرونباخ در سطح مطلوب بود. آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه 85/0 گزارش شده است. سميع عادل، حميد؛ شهيدي، شهريار؛ عريضي، حميدرضا و سليمي زاده، محمد كاظم (1386). ساخت، تعيين روايي و اعتبار مقدماتي مقياس تعيين شيوه كنش روان نژندا
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: ضريب تنصيف در سطح مطلوب بود. ضريب تنصيف گاتمن براي اين پرسشنامه 81/0 بدست آمد. سميع عادل، حميد؛ شهيدي، شهريار؛ عريضي، حميدرضا و سليمي زاده، محمد كاظم (1386). ساخت، تعيين روايي و اعتبار مقدماتي مقياس تعيين شيوه كنش روان نژندانه سازمانها. فصلنامه روانشناسي
 • توضیحات دیگر: