مدل فرايند و محتوای خانواده


Family Process and Content Model (FPC Model)


 • عنوان فارسی: مدل فرايند و محتوای خانواده
 • عنوان انگلیسی: Family Process and Content Model (FPC Model)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: خانواده- فرایند خانواده- محتوای خانواده
 • کاربرد: ارزيابي كنشهاي خانوادگي و ارزيابي توانمندي خانواده در كنشهاي خانوادگي
 • سازنده: سامانی
 • سال ساخت: 1386 (2008)
 • تعداد سوال: فرایند خانواده = 43 محتوای خانواده = 38
 • زیر مقیاس: زیر مقیاسهای فرایند خانواده: 1. تصميم گيري 2. حل مسئله 3. مهارت مقابله 4. انسجام و احترام متقابل 5. مهارتهاي ارتباطي وباور مذهبي زیر مقیاسهای محتوای خانواده: 1. شغل و تحصیلات 2. زمان برای با هم بودن 3. منابع مالی 4. ظاهر بدنی و منزلت اجتماعی 5. سلامت جسم
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذي
 • نحوه نمره گذاری: در مقياس پنج نمره اي ليكرت (كاملاً موافقم=5 تا كاملاً مخالفم=1) سؤالاتي كه شماره آنها در زير ارائه شده است را بايد بصورت معكوس نمره گذاري نمود. (1و5و7و8و20و28و29و30و31و32و33و34و35و36و37و40) براي يكپارچه كردن نحوه نمره گذاري در خرده آزمونهاي مختلف نمره كل هر آزمون را بر تعداد سؤالات آن خرده آزمون تقسيم مي كنيم.
 • رفرانس: Samani, S. (2008b) Validity and reliability of the family process and content scales. Paper presented in the XXIX international Congress of Psychology, Berlin, Germany, July 20-25.
 • آزمون مرجع: Family Process and Content Model (FPC Model)
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: روايي سازه مقياس فرايند خانواده توسط ساماني (1386) به شيوه تحليل عامل مورد بررسي قرار گرفته است. روايي سازه مقياس محتواي خانواده نيز توسط ساماني و صادق زاده (2010) به شيوه تحليل عامل مورد بررسي قرار گرفت. Samani, S. (2008b) Validity and reliability of the
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: نمره آزمون- بازآزمون براي خرده مقياسهاي فرايند خانواده (تصميم گيري و حل مسئله=85/0، مهارت مقابله=73/0، انسجام و احترام متقابل=73/0، مهارت ارتباطي=71/0، باور مذهبي=87/0) (ساماني، 2008). 174. Samani, S. (2008b) Validity and reliability of the family proc
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: نمره آلفاي كرونباخ (تصميم گيري و حل مسئله=89/0، مهارت مقابله=87/0، انسجام و احترام متقابل=83/0، مهارت ارتباطي=84/0، باور مذهبي=81/0) (ساماني، 2008). 174. Samani, S. (2008b) Validity and reliability of the family process and content scales. Paper presen
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: