پرسشنامه طرحواره های ناکارآمد YSQ-SF


non-adaptive schema


 • عنوان فارسی: پرسشنامه طرحواره های ناکارآمد YSQ-SF
 • عنوان انگلیسی: non-adaptive schema
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: طرحواره هاي ناكارآمد- يانگ- YSQ
 • کاربرد: ارزيابي پانزده طرحواره غیر انطباقی اولیه
 • سازنده: یانگ
 • سال ساخت: فرم اوليه 1994 فرم كوتاه 1998
 • تعداد سوال: 75
 • زیر مقیاس: 1 طرحواره محرومیت هیجانی 2 طرحواره رها شدگی 3 طرحواره بی اعتمادی 4 طرحواره انزوای اجتماعی 5 طرحواره نقص و شرم 6 طرحواره شكست 7 طرحواره وابستگی/بی كفایتی 8 طرحواره آسیب پذیری نسبت به ضرر 9 طرحواره خود تحول نیافته و گرفتار 10 طرحواره اطاعت 11 طرحو
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: این پرسشنامه دارای 75 ماده است و بر پایه یافته های اشمیت و همكاران (1995) پانزده طرحواره غیر انطباقی اولیه را ارزیابی می كند. در این پرسشنامه هر 5 سوال یك طرحواره را می سنجد. در مقیاس لیکرت 6 گزینه ای نمره گذاری می شود. 1= کاملا در مورد من نادرست است الی 6= کاملا مرا توصیف می کند.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: non-adaptive schema
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - ظاهری: روايي صوري پرسشنامه توسط 12 نفر از اساتيد دانشگاه اصفهان مورد تاييد قرار گرفت. فاتحي زاده، مريم و عباسيان، حميدرضا (1382). هنجاريابي فرم كوتاه آزمون طرحواره هاي شناختي برروي دانشجويان دانشگاه اصفهان. پايان نامه كارشناسي. دانشگاه اصفهان.
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اعتبار مقياس با تحليل عامل و بررسي 15 عامل مقياس تأييد شد (به نقل از ديوانداري و همكاران، 1388). ديوانداري، حسن؛ آهي، قاسم؛ اكبري، حمزه و مهديان حسين (1388). فرم كوتاه پرسشنامه طرحواره يانگ (SQ - SF): بررسي ويژگي هاي روانسنجي و ساختار عاملي بين دانشجويان
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: فاتحي زاده و عباسيان (1382) روايي همزمان پرسشنامه و طرحواره را از طريق بررسي رابطه آزمون طرحواره ها با آزمون باورهاي غير منطقي(IBT) ، بررسي كردند، كه همبستگي حاصله 36 صدم و معنا دار بود. فاتحي زاده، مريم و عباسيان، حميدرضا (1382). هنجاريابي فرم كوتاه آزمو
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي فرم كوتاه پرسشنامه به روش بازآزمايي 64% محاسبه گرديد( عقيلي، 1389). عقيلي، محمد مهدي (1389). تعيين مدل پيش بيني علائم وسواسي اجباري در دانشجويان بر اساس عوامل باورهاي فراشناختي، نگراني و طرحواره هاي ناكارآمد. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي بالي
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ كليه طرحواره ها از (76% تا 93% )محاسبه شد( فاتحي زاده و عباسيان، 1382). در پژوهش صدوقي و آگيلار وفايي (1387) پايايي پرسشنامه از طريق آلفاي كرونباخ براي همه خرده مقياس ها در دامنه 90-62 بدست آمد. فاتحي زاده، مريم و عباسيان، حميدرضا (1382). هن
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: