شاخصهاي اختلال نقص توجه جردن


Jordan index of attention deficit disorder


 • عنوان فارسی: شاخصهاي اختلال نقص توجه جردن
 • عنوان انگلیسی: Jordan index of attention deficit disorder
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: اختلال نقص توجه- جردن- شاخص
 • کاربرد: سنجش ميزان نقص توجه
 • سازنده: ديل جردن
 • سال ساخت: 1992
 • تعداد سوال: فرم معلم 33 پرسش و فرم والدين 39 پرسش دارد در نسخه اصلی فرم معلم 39 پرسش و فرم والدین 48 پرسش دارد.
 • زیر مقیاس: فرم معلم شامل دو بخش است: بخش نخست شامل 19 پرسش در زمينه تشخيص اختلال نقص توجه و بخش دوم شامل 20 پرسش در زمينه سازماندهي. اين دو بخش با هم تركيب شده و 6 پرسش كه مستلزم اطلاع از وضعيت كودك در محيط خانه بود از آزمون حذف شد و آزموني شامل 33 پرسش در اختيار مع
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذي
 • نحوه نمره گذاری: در اين آزمون جهت نمره گذاري از يك مقياس چهار گزينه¬اي ليكرت استفاده شد (هرگز=1، گاهي اوقات=2، بيشتر اوقات=3 و هميشه=4) نمره 18 نشانه وجود نقص توجه و نمره پایین تر از آن نشانه فقدان نقص توجه است (حاجی زاد و حبیب پور، 2012).
 • رفرانس: Jordan, D.R. (1992). Attention Deficite Disorder: ADHD And ADD Sindromes (second Edition). Austin, Texos: Pro.ed Hajizad,M and Habibpour, S (2012). The Efficiency of Self Monitoring Strategy Education on the Increase in Attention and Performance about Ma
 • آزمون مرجع: Jordan index of attention deficit disorder
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777همبستگي بين نظرات نمره گذاران در سطح 001/0 معنادار بود (جردن، 1992). Jordan, D.R. (1992). Attention Deficite Disorder: ADHD And ADD Sindromes (second Edition). Austin, Texos: Pro.ed
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - پیش بین: براي تعيين اعتبار آزمون از شاخصهاي تفاوت ميانگين نمرات دختران و پسران استفاده گرديد. تفاوت گروه دختران و پسران به معناي كامل نشان دهنده اعتبار مطلوب مقياس جهت تشخيص است (حاجي زاد و حبيب پور، 2012). Hajizad,M and Habibpour, S (2012). The Efficiency of Sel
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: پايايي با روش ضريب آلفاي كرونباخ بيشتر از 90/0 بود (جردن، 1992).Jordan, D.R. (1992). Attention Deficite Disorder: ADHD And ADD Sindromes (second Edition). Austin, Texos: Pro.ed
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: پايايي با روش تنصيف بيشتر از 90/0 بود (جردن، 1992).Jordan, D.R. (1992). Attention Deficite Disorder: ADHD And ADD Sindromes (second Edition). Austin, Texos: Pro.ed
 • توضیحات دیگر:
 • آزمون مرجع: Jordan index of attention deficit disorder
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777منظور بررسي روايي همگرا همبستگي بين پيشرفت تحصيلي و سطح توجه نيز با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون محاسبه شد كه ضريب همبستگي در سطح 001/0 معنادار بود (سهرابي و همكاران، 1389). سهرابي، نادره؛ به پژوه، احمد؛ غباري بناب، باقر (1389).كفايت روانسنجي مقياس ش
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: تفاوت گروه عادي و غير عادي با استفاده از آزمون t مورد تحليل قرار گرفت و نتايج نشان داد كه شاخص اختلال نقص توجه جردن به خوبي توانسته است دانش‌آموزان عادي را از دانش‌آموزان داراي اختلال نقص توجه جدا كند. سيما شهيم (1379) جهت تعيين روائي آزمون از شاخص هاي ت
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • توضیح پایایی - اسپیرمن براون: همبستگي بين نظرات نمره گذاران در سطح 001/0 معنادار بود كه با نتايج سازنده آزمون، جردن (1992) همخوان است. سهرابي، نادره؛ به پژوه، احمد؛ غباري بناب، باقر (1389).كفايت روانسنجي مقياس شاخص‌هاي اختلال نقص توجه جردن. مجله روشها و مدل‌هاي روان شناختي. جلد1، شمار
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: از سه روش آماري براي تعيين پايايي اين آزمون استفاده شد (از ضرايب آلفاي كرونباخ و روش تنصيف و همبستگي بين نظر نمره گذاران). پايايي در هر دو مورد بيشتر از 90/0 بود . همچنين سيما شهيم (1379) براي تعيين پايائي آزمون جردن از روشهاي ضريب آلفاي كرنباخ، پايائي تن
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • توضیح پایایی - فرم های موازی: از سه روش آماري براي تعيين پايايي اين آزمون استفاده شد (از ضرايب آلفاي كرونباخ و روش تنصيف و همبستگي بين نظر نمره گذاران). پايايي در هر دو مورد بيشتر از 90/0 بود(سهرابي شگفتي، 1379). سهرابي شگفتي، نادره (1379). بررسي قابليت اعتماد و اعتبار آزمون شاخص اختل
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: