نگرش سنج ديني- تجديدنظرشده (RAS-R)


Religious Attitude Scale


 • عنوان فارسی: نگرش سنج ديني- تجديدنظرشده (RAS-R)
 • عنوان انگلیسی: Religious Attitude Scale
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: نگرش- دين- نگرش سنج ديني
 • کاربرد: سنجش و تعيين نگرش ديني
 • سازنده: امراله ابراهيمي و همكاران (فرم 40 سؤالي توسط خداياري فرد و همكاران تدوين شده است)
 • سال ساخت: 1387
 • تعداد سوال: 25
 • زیر مقیاس: 1. جهان بيني و كيفيت زندگي ديني 2. اخلاقيات و عقايد 3. عبادات و رفتارهاي اجتماعي 4. معنويت دروني
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذي
 • نحوه نمره گذاری: سؤالات در طيف ليكرت 5 گزينه اي شامل كاملا موافقم، تاحدي موافقم، بينابين، تا حدي مخالفم و كاملا مخالفم نمره گذاري مي شوند.
 • رفرانس: ابراهيمي، امراله و همكاران (1387). ساختار عاملي، پايايي و روايي مقياس نگرش سنج ديني. مجله علمي پژوهشي اصول بهداشت رواني. سال دهم، شماره2، صفحات 107-116.
 • آزمون مرجع: Religious Attitude Scale
 • عنوان: فرم تجديد نظر شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: قبل از چرخش ابليمين عوامل سوالات عمدتاً روي عامل اول بار شده اند كه نشان از همبستگي دروني آنهاست با استفاده از چرخش ابليمين كه بهترين زاويه ي چرخش محورهاي متمايل را تعيين مي كند، ساختار عاملي تعيين گرديد رابطه ي دروني 4 مولفه، مي تواند دلالت بر روايي سازه
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: روايي مقياس از طريق تعيين همبستگي آن با نمرات پرسشنامه سلامت عمومي GHQ-28 و نمرات DAS در بيماران خلقي و اختلال وسواسي اجباري بررسي شد. ابراهيمي، امراله و همكاران (1387). ساختار عاملي، پايايي و روايي مقياس نگرش سنج ديني. مجله علمي پژوهشي اصول بهداشت رواني.
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • توضیح پایایی - اسپیرمن براون: ضريب اسپيرمن- براون 948/0 محاسبه شد. ابراهيمي، امراله و همكاران (1387). ساختار عاملي، پايايي و روايي مقياس نگرش سنج ديني. مجله علمي پژوهشي اصول بهداشت رواني. سال دهم، شماره2، صفحات 107-116.
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ مقياس 954/0 بدست آمد(ابراهيمي و همكاران، 1387).ابراهيمي، امراله و همكاران (1387). ساختار عاملي، پايايي و روايي مقياس نگرش سنج ديني. مجله علمي پژوهشي اصول بهداشت رواني. سال دهم، شماره2، صفحات 107-116.
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: ضريب دو نيمه سازي گاتمن 933/0 بدست آمد(ابراهيمي و همكاران، 1387).ابراهيمي، امراله و همكاران (1387). ساختار عاملي، پايايي و روايي مقياس نگرش سنج ديني. مجله علمي پژوهشي اصول بهداشت رواني. سال دهم، شماره2، صفحات 107-116.
 • توضیحات دیگر: