مقياس‌های افسردگی، اضطراب، استرس DASS


Depression Anxiety Stress Scales


 • عنوان فارسی: مقياس‌های افسردگی، اضطراب، استرس DASS
 • عنوان انگلیسی: Depression Anxiety Stress Scales
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Depression, Depressive disorder, Bipolar disorder, Adjustment disorder, Dysthymic disorder, Anxiety, Anxiety disorder, Test anxiety scale, stress, (Stress, Psychological)
 • کاربرد: ارزيابی اضطراب، افسردگی، استرس
 • سازنده: براون و همکاران Brown et al
 • سال ساخت: 1998
 • تعداد سوال: 42
 • زیر مقیاس: اضطراب ، افسردگی،‌ استرس هرخرده مقياس 14 آيتم دارد.
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی، جمعی
 • نحوه نمره گذاری: آيتم‌ها بر مبنای يک مقياس 4 نقطه‌ای (صفر به هيچ وجه در مورد من صادق تا 3= بسيارزياد در مورد من صادق است) رتبه‌بندی می‌شوند. دامنه نمرات برای هر خرده مقياس صفر تا 42 است.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Depression Anxiety Stress Scales
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: خرده مقياس اضطراب DASS با پرسشنامه اضطراب بك (ABI)همبستگي 0.81 دارد و خرده مقياس افسردگي DASS با پرسشنامه افسردگي بك (BDI) داراي همبستگي 0.74 دارد (سروي بوند و لوري بوند، 1995) Loviband, P. F., Lovibond, S.H. (1995). The structure of negative emotional st
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: از طريق روش آزمون آزمون مجدد عبارت است از 0.71 براي افسردگي 0.79 براي اضطراب و 0.81 براي استرس (براون و همكاران 1998) Brown,T.A.,Chorpita. D.F., and Bar low, D.H.(1998). Structural Relationships among dimensions of the DSM-IV anxiety and mood disorders an
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Depression Anxiety Stress Scales
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب آزون- آزمون مجدد براي مقياس‌ هاي افسردگي و اضطراب عبارت بودند از 0.74 و 0.7 (بخشي‌پور، 1383) بخشي‌پور رودسري – عباس، 1383، بررسي روابط ساختاري ميان ابعاد اختلالات اضطرابي و افسردگي DSM-IV و ابعاد مدل سه بخش بسط يافته؛‌دكتراي باليني انستيتوروان پزشكي
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب آلفا براي مقياس افسردگي 0.89 و براي اضطراب 0.83 (بخشي‌پور، 1383) بخشي‌پور رودسري – عباس، 1383، بررسي روابط ساختاري ميان ابعاد اختلالات اضطرابي و افسردگي DSM-IV و ابعاد مدل سه بخش بسط يافته؛‌دكتراي باليني انستيتوروان پزشكي تهران.
 • توضیحات دیگر: 0