پرسشنامه خلق و احساس (MFQ)


Mood and Feeling Questionnair


 • عنوان فارسی: پرسشنامه خلق و احساس (MFQ)
 • عنوان انگلیسی: Mood and Feeling Questionnair
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: خلق و احساس- افسردگي- پرسشنامه
 • کاربرد: جداسازی کودکان و نوجوانان دارای اختلالات افسردگی
 • سازنده: آنگلود و همکاران
 • سال ساخت: 1987
 • تعداد سوال: 34
 • زیر مقیاس: افسردگی را می سنجد
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: این پرسشنامه برای سنین 8 تا 19 سال قابل اجرا است. در این پرسشنامه علائم خلقی در طی دو هفته اخیر سنجیده و در یک مقیاس سه درجه ای نمره گذاری می شود. (درست= 2، گاهی اوقات= 1، نادرست= 0). نمره برش 27 است.
 • رفرانس: