راهبردهاي مقابله با استرس يا مقابله با موقعيت هاي فشارزا (CISS)


Coping Inventory for stressful situation


 • عنوان فارسی: راهبردهاي مقابله با استرس يا مقابله با موقعيت هاي فشارزا (CISS)
 • عنوان انگلیسی: Coping Inventory for stressful situation
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: مقابله - استرس- فشار- راهبردهاي مقابله
 • کاربرد: ارزیابی نحوه رویارویی افراد با مشکلاتشان
 • سازنده: اندلر و پاركر
 • سال ساخت: 1990
 • تعداد سوال: 48
 • زیر مقیاس: 1.مقابله مسئله مدار يا برخورد فعال با مسئله در جهت مديريت و حل آن (16 ماده) 2.مقابله هيجان مدار يا تمركز بر پاسخ هاي هيجاني به مسئله (16 ماده) 3.مقابله اجتنابي يا فرار از مسئله، اين زيرمقیاس خود به دو بعد سرگرمی اجتماعی و توجه گردانی تقسیم می‌شود (16 ماده
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذ
 • نحوه نمره گذاری: آزمودني نحوه برخورد خود با شرايط دشوار و پراسترس را در طيف ليكرت مشخص مي كند. هرگز=1، گاهي اوقات=2، معمولاً=3، بيشتر اوقات=4 و هميشه=5 اگر آزمودني تعداد 5 سؤال يا كمتر از 5 سؤال را جواب نداده باشد در زمان نمره گذاري پژوهشگر مي تواند به اين سؤالات گزينه 3 را علامت بزند اما در غير اينصورت يعني اگر بيش از 5 سؤال بدون پاسخ باشد آن پرسشنامه نمره گذاري نمي شود. نمره هريك از رفتارهاي رويارويي سه گانه از 16 تا 80 است. هركدام از رفتارها كه نمره بالاتري را كسب كند، آن رفتار به عنوان شيوه رويارويي فرد در نظر گرفته مي¬شود (حسن شاهي و دارايي، 1384).
 • رفرانس: حسن شاهي، محمدمهدي؛ دارايي، مريم (1384).تاثير راهبردهاي مقابله با استرس بر سلامت روان دانشجويان : اثر تعديل كننده سرسختي روان شناختي. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي، شماره 26. Endler NS, Parker JDA. Coping Inventory for Stressful Situations (C
 • آزمون مرجع: Coping Inventory for stressful situation
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: مطالعه رافنسون و همكاران (2006) اعتبار ساختاري مقياس را در ايسلند از طريق تحليل عاملي و رابطه آن در مقايسه با مقياسهاي مشابه تاييد نمود. Rafnsson FD, Smari J, Windle M, Stephanie A, Endler NS. Factor structure and psychometric characteristics of the Icela
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: در نمونه اصلي مقياس، ضريب همساني دروني كل 92/0 گزارش شده است. اين ضريب براي سه مقياس اصلي آن در مقابله مسئله مدار براي پسران و دختران به ترتيب 90/0 و 92/0، مقابله هيجان مدار به ترتيب 85/0 و 82/0، براي مقابله اجتنابي به ترتيب 82/0 و 85/0 و براي دو مقياس ف
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر:
 • آزمون مرجع: Coping Inventory for stressful situation
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - ظاهری: اعتبار پرسشنامه طي تحقيقاتي كه در ايران انجام شده ثابت گرديده است. به منظور محاسبه همبستگي عوامل پرسشنامه مقابله با استرس از ضريب همبستگي پيرسون استفاده گرديده و نتايج ذيل بدست آمده است: مسئله مداري=58/0 ، هيجان مداري=55/0 ، اجتنابي=93/0 (قريشي راد، 1389
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اعتبار آزمون با روش تحليل هامل بررسي گرديد و سه عامل براي اين مقياس بدست آمد (به نقل از حسن شاهي و دارايي، 1384). حسن شاهي، محمدمهدي؛ دارايي، مريم (1384).تاثير راهبردهاي مقابله با استرس بر سلامت روان دانشجويان : اثر تعديل كننده سرسختي روان شناختي. فصلنامه
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب پايايي پرسشنامه با موقعيت هاي استرس زا از طريق آلفاي كرونباخ در پژوهش قريشي راد در سطح بالايي (8133/0) بدست آمده است. قريشي راد، فخرالسادات (1389). اعتباريابي مقياس مقابله با موقعيت هاي استرس زاي اندلر و پاركر. مجله علوم رفتاري، دوره 4، شماره1، صفحات
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: به منظور بررسي اعتبار از سه روش بازآزمايي، تنصيفي و همساني دروني استفاده شد (قريشي راد، 1389). قريشي راد، فخرالسادات (1389). اعتباريابي مقياس مقابله با موقعيت هاي استرس زاي اندلر و پاركر. مجله علوم رفتاري، دوره 4، شماره1، صفحات 1-7.
 • توضیحات دیگر: