خود توصيفي بدني دختران


physical self-description questionnaire


 • عنوان فارسی: خود توصيفي بدني دختران
 • عنوان انگلیسی: physical self-description questionnaire
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: خود توصیفی- بدن- دختران- مقیاس
 • کاربرد: سنجش خود توصيفي بدني
 • سازنده: مارش و همكاران
 • سال ساخت: 1994
 • تعداد سوال: 70
 • زیر مقیاس: 1.لياقت ورزشي - 2. چربي بدني- 3. ظاهر بدني- 4. انعطاف پذيري- 5. سلامتي- 6. فعاليت بدني- 7. هماهنگي- 8. عزت نفس - 9. قدرت – 10. استقامت- 11. خودپنداره بدنی کلی در فرم ترجمه شده 3 زیر مقیاس قدرت، استقامت و خودپنداره بدنی کلی حذف شده اند. مقیاس حاضر 8 زیر م
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذي
 • نحوه نمره گذاری: شش درجه طيف از كاملاً درست تا كاملاً غلط را شامل مي شود. كاملا غلط=1 و كاملاً درست=6 و سؤالات 6و17و39و40و31و45و56و67و12و23و1و33و68و70 بصورت معكوس نمره گذاري مي¬شود. بنابراين حداقل نمره 56 و حداكثر نمره 336 است.
 • رفرانس: Marsh, H. W. (1996). Physical self description Questionnaire: Stability and discriminate validity. Research Quarterly for Exercise and Sport, 67(3): 249- 264.