جدول زمينه يابي ترس (FSS-III)


Fear Survey Schedule-Third Version


 • عنوان فارسی: جدول زمينه يابي ترس (FSS-III)
 • عنوان انگلیسی: Fear Survey Schedule-Third Version
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: ترس- FQ
 • کاربرد: سنجش نوع و ميزان ترس
 • سازنده: ولپي
 • سال ساخت: 1990
 • تعداد سوال: 87
 • زیر مقیاس: 1.هراس از حيوانات 2. هراس از خون/تزريق/آسيب 3. هراس از محيط هاي طبيعي 4. هراس از ارزيابي منفي ديگران 5. هراس اجتماعي 6. گذر هراسي
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذ
 • نحوه نمره گذاری: حداقل هفت فرم مختلف از FSS-III تدوين شده است. اين نسخه بر مبناي مقياس 5 درجه¬اي ليكرت نمره گذاري مي شود. (به هيچ وجه- كمي-متوسط-زياد-خيلي زياد) از صفر تا چهار اجراي آزمون بطور متوسط 15 دقيقه طول مي كشد. حداقل نمره بدست آمده صفر و حداكثر آن 356 است.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Fear Survey Schedule-Third Version
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: شش عامل مقياس به ترتيب 23/21، 63/4، 17/4، 35/3، 06/3 و 58/2 درصد از واريانس مقياس را توضيح مي دهند (بخشي پور و همكاران، 1388). بخشي پور، عباس؛ بيرامي، منصور و كاكايي، امينه (1388). ويژگي هاي روان‌سنجي جدول زمينه يابي ترس- نسخه سوم (ُFSS-III). پژوهشهاي روا
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777در روايي محتواي آزمون از طريق طبقه بندي سؤالات از سوي دو روان پزشك سه خرده مقياس با ضريب توافق 95/0 بدست آمد (كاكايي، 1384). كاكايي، امينه (1384). ويژگيهاي روان سنجي جدول زمينه يابي ترس- نسخه سوم (FSS-III). پايان نامه كارشناسي روان شناسي باليني. دانشگا
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: روايي از طريق همبستگي آن با FQ و خرده مقياسهاي آن يعني هراس از خون، گذر هراسي و هراس اجتماعي محاسبه شد كه ميزان آنبه ترتيب برابر با 47/0، 44/0، 34/0 و 29/0 بود اين پرسشنامه از روايي همزمان برخوردار است. بالاترين همبستگي اين آزمون با خرده مقياس هراس از خون
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي از طريق بازآزمايي با فاصله يك هفته محاسبه شد كه 94/0 بدست آمد (بخشي پور و همكاران، 1388). بخشي پور، عباس؛ بيرامي، منصور و كاكايي، امينه (1388). ويژگي هاي روان‌سنجي جدول زمينه يابي ترس- نسخه سوم (ُFSS-III). پژوهشهاي روان شناختي، دوره 12، شماره 1و2.
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: پايايي از طريق روش همساني دروني (ضريب آلفاي كرونباخ)محاسبه شد كه 95/0 بدست آمد (بخشي پور و همكاران، 1388). بخشي پور، عباس؛ بيرامي، منصور و كاكايي، امينه (1388). ويژگي هاي روان‌سنجي جدول زمينه يابي ترس- نسخه سوم (ُFSS-III). پژوهشهاي روان شناختي، دوره 12، ش
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: