نگرش و التزام عملي به نماز


assessing being bound to prayer


 • عنوان فارسی: نگرش و التزام عملي به نماز
 • عنوان انگلیسی: assessing being bound to prayer
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: نگرش- التزام عملي- نماز- مقياس
 • کاربرد: ابزاري جهت ارزيابي نگرش و التزام عملي نسبت به نمازهاي واجب
 • سازنده: جعفر انيسي
 • سال ساخت: 1388
 • تعداد سوال: 50
 • زیر مقیاس: 1.اثربخشي نماز در زندگي فردي و اجتماعي 2. توجه و عمل به مستحبات 3. التزام و اهتمام جدي براي انجام نماز 4. مراقبت و حضور قلب در نماز
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذي
 • نحوه نمره گذاری: پاسخ¬ها به شيوه ليكرت و بصورت 5 گزينه¬اي نمره¬گذاري مي¬شوند.براي گزينه هيچوقت يا كاملاً مخالفم نمره صفر، براي گزينه خيلي كم يا مخالفم نمره يك، براي گزينه گاهي يا تا حدي موافقم نمره دو، براي گزينه اغلب يا موافقم نمره سه و براي گزينه هميشه يا كاملاً موافقم نمره چهار داده مي¬شود. دامنه نمرات براي كل مقياس از 0 تا 200 متغير است و نمرات بالاتر حاكي از اهميت بيشتر به نماز است.
 • رفرانس: انيسي، جعفر؛ نويدي، احد؛ حسني¬نژاد نصرآباد، اعظم (1389). ساخت و اعتباريابي مقياس نگرش و التزام عملي به نماز. مجله علوم رفتاري، دوره4، شماره4، صفحات 318-313.