پرسشنامه رضايت از زندگي در سالمندان LSI-Z


Life Satisfaction Index-Z


 • عنوان فارسی: پرسشنامه رضايت از زندگي در سالمندان LSI-Z
 • عنوان انگلیسی: Life Satisfaction Index-Z
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: رضايت- زندگي- سالمندان- مقياس
 • کاربرد: مقياسي جهت سنجش رضايت از زندگي
 • سازنده: Tobin و همكاران، ترجمه تقربي و همكاران
 • سال ساخت: 1961 ترجمه 1386
 • تعداد سوال: 13
 • زیر مقیاس: رضایت از زندگی
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذي
 • نحوه نمره گذاری: از مجموع سؤالات 5 سؤال بار منفي (سؤالات 3و 6و11و10و13) و مابقي (سؤالات 5-1و8و9و12) بار مثبت دارند. به هريك از سؤالات در قالب گزينه¬هاي نمي¬دانم، موافق و مخالف پاسخ داده شده و جهت نمره-گذاري پاسخ هر سؤال از سه روش نمره دهی می توان استفاده کرد. معمول ترین روش سيستم 2-1-0 است (وود و همکاران، 1969). بدين گونه كه براي گزينه نمي¬دانم نمره صفر، در سؤالات مثبت براي گزينه موافق نمره 2 و براي گزينه مخالف نمره يك و در ارتباط با سؤالات منفي براي گزينه مخالف نمره دو و براي گزينه موافق نمره يك لحاظ مي¬گردد و در كل نمره رضايت از زندگي در مقياس 26-0 تعيين مي¬شود. بديهي است كه نمره بالاتر بيانگر بالاتر بودن سطح رضايت از زندگي است.
 • رفرانس: تقربي، زهرا؛ تقربي، ليلا؛ شريفي، خديجه و سوكي، زهرا (1389). روانسنجي فرم z پرسشنامه رضايت از زندگي در سالمندان ايراني. فصلنامه پايش، سال دهم، شماره اول، صفحات 13-5
 • آزمون مرجع: Life Satisfaction Index-Z
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: در مطالعه وود (1969) از طريق روايي همزمان آن با LSI-A 57/0 محاسبه گرديده است. Wood V, Wylie ML, Sheafor B. An analysis of a short self-report measure of life satisfaction: correlation with rate judgment. Journal of Gerontology 1969; 24: 465-69
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: گيبسون (2007)، ثبات داخلي اين ابزار را 74/0 الي 83/0 گزارش كرده است. Gibson PR, White MA, Rice VM. Life satisfaction in persons with invisible disabilities. Available: http://www.mcsresearch.net/conferencepapers/lifesatis faction.pdf ,accessed: Aug 2007 ل
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: