كمال گرايي هيل


Hill’s Perfectionism Inventory


 • عنوان فارسی: كمال گرايي هيل
 • عنوان انگلیسی: Hill’s Perfectionism Inventory
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: كمال گرايي هيل
 • کاربرد: سنجش ميزان كمال گرايي
 • سازنده: هيل و همكاران
 • سال ساخت: 2004
 • تعداد سوال: 59
 • زیر مقیاس: 1.تمركز بر اشتباهات؛ پريشاني و نگراني از اشتباه كردن. 2. معيارهاي بالا براي ديگران؛ انتظار عملكرد كامل و درست از ديگران 3. نياز به تأييد؛ تمايل به جستجوي تأييد و توجه از سوي ديگران و حساسيت نسبت به انتقاد 4. نظم و سازماندهي؛ تمايل به مرتب و منظم بودن 5. ا
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذي
 • نحوه نمره گذاری: اين مقياس شامل 59 سؤال در مقياس ليكرت است. كاملاً موافقم= 5، تا حدي موافقم= 4، نه موافق و نه مخالفم= 3، تا حدي مخالفم=2 و كاملاً مخالفم=1 نمره كلي كمالگرايي از مجموع نمرات عوامل هشت¬گانه كمال¬گرايي بدست مي¬آيد. در اين مقياس از تركيب ابعاد نظم و سازماندهي، هدفمندي، تلاش براي عالي بودن و معيارهاي فوق براي ديگران، جنبه سازگار و از تركيب نمرات ابعاد نياز به تأثير، تمركز بر اشتباهات، ادراك فشار از سوي والدين، جنبه ناسازگارانه كمال گرايي حاصل مي شود (خلعتبري، 1390).
 • رفرانس: Hill RW, Huelsman TJ, Furr RM, Kibler J, Vicente BB, Kennedy C. A new measure of perfectionism: The Perfectionism Inventory. Journal of Personal Assessments. 2004 Feb;82(1):80-91.
 • آزمون مرجع: Hill’s Perfectionism Inventory
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: به منظور تهيه عوامل داراي همساني دروني بالا از تحليل عاملي اكتشافي با روش مولفه هاي اصلي براي هريك از ابعاد بصورت جداگانه استفاده شد و گويه هايي كه بار عاملي كمتر از 63/0 داشتند حذف گرديدند. تحليل عاملي مرتبه دوم نيز حاكي از آن بود كه ابعاد هشت گانه كمال
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: در بررسي ضريب همبستگي بين ابعاد اين مقياس و مقياس سلامت عمومي انتظار قبلي مبني بر وجود همبستگي منفي بين جنبه هاي مثبت كمال گرايي و سلامت رواني و همبستگي مثبت بين جنبه هاي منفي كمال گرايي و سلامت رواني بطور كلي مورد تاييد قرار گرفت (بيلينگ و همكاران، 2003)
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب پايايي به روش بازآزمايي پس از 3 تا 6 هفته (ميانگين فاصله بين دو بار آزمون 5/4 هفته بود) براي ابعاد مختلف بين 71/0 تا 91/0 بدست آمد. Hill RW, Huelsman TJ, Furr RM, Kibler J, Vicente BB, Kennedy C. A new measure of perfectionism: The Perfectionism Inv
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب پايايي به روش آلفاي كرونباخ بين 83/0 تا 91/0 بدست آمد (هيل و همكاران، 2004).Hill RW, Huelsman TJ, Furr RM, Kibler J, Vicente BB, Kennedy C. A new measure of perfectionism: The Perfectionism Inventory. Journal of Personal Assessments. 2004 Feb;82(1):8
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر:
 • آزمون مرجع: Hill’s Perfectionism Inventory
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: پاشاشريفي و همكاران (1390) به كمك تحليل عاملي ابزار مذكور كه شامل59گويه است با استفاده از نرم افزار ليزرل، 8عامل را استخراج نمودند. پاشا شريفي، حسن؛ صالحي، مهديه؛ امامي پور، سوزان و بشردوست، سيمين (1390). بررسي وي‍ژگي هاي روان سنجي سياهه كمال گرايي هيل د
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: براي بررسي روايي همگراي مقياس در مرحله مقدماتي همبستگي بين ابعاد مختلف كمال‌گرايي با نمره كلي سلامت عمومي محاسبه گرديد. بررسي ضريب همبستگي پيرسون بين نمره كلي سلامت عمومي و ابعاد كمال‌گرايي حاكي از آن بود كه از بين ابعاد مختلف كمال‌گرايي تنها جنبه منفي كم
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: پايايي كل مقياس در بررسي مقدماتي (68 آزمودني) با استفاده از روش آلفاي كرونباخ (همساني دروني) 80/0 بدست آمد. در بررسي اصلي (با 313 آزمودني) نيز پس از انجام تحليل عاملي اين ضريب براي كل مقياس 90/0 بدست آمد (جمشيدي و همكاران، 1388). جمشيدي، بهنام؛ حسين چاري،
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: