سنجش حسادت با تكيه بر منابع اسلامي


Measurement of Envy


 • عنوان فارسی: سنجش حسادت با تكيه بر منابع اسلامي
 • عنوان انگلیسی: Measurement of Envy
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: حسادت- منابع اسلامي
 • کاربرد: ابزاري جهت سنجش حسادت
 • سازنده: ابوالقاسم ولي زاده
 • سال ساخت: 1389
 • تعداد سوال: 40
 • زیر مقیاس: 1.محور شناختي، شامل 6 ماده (6-21-24-25-36-39) و با دامنه تغييراتي 6 تا 30 2.محور عاطفي، شامل 22 ماده (4-5-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-27-29-30-31-32-33-35-37-38) و با دامنه تغييراتي 22 تا 110 3.محور رفتاري، شامل 12 ماده (1-2-3-7-8-18-20-23-26-28-34-4
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذي
 • نحوه نمره گذاری: اين آزمون داراي چهل جمله كوتاه پنج گزينه¬اي است. گزينه كاملاً موافق برابر با 5، تا حدودي موافق برابر با 4، نه موافق نه مخالف برابر با3، تا حدودي مخالف برابر با 2 و كاملاً مخالف برابر با 1 است. بالاترين نمره در اين آزمون 200 و پايين¬ترين آن 40 است. براي تفسير نمره هر آزمودني بايد نمره او را با ميانگين مقياس (120) مقايسه كرد. بنابراين كساني كه در اين آزمون نمره 200 را كسب كنند داراي حسادت خيلي زياد و كساني كه نمره چهل را كسب كنند حسادتي خيلي پايين دارند. در پايان اين آزمون يك پرسش درباره ميزان صداقت فرد در پاسخ به پرسشنامه وجود دارد كه تا حدودي معياري براي صداقت¬سنجي آزمودني در پاسخ دادن به مواد 5 گزينه¬اي آزمون به شمار مي¬آيد. همچنين براي جلوگيري از سوگيري در پاسخ دادن، تعداد 8 گزاره (6-9-16-18-23-26-29-31) بصورت معكوس طراحي و نمره¬گذاري شده اند.
 • رفرانس: ولي زاده، ابوالقاسم؛ آذربايجاني، مسعود (1389). آزمون اوليه سنجش حسادت با تكيه بر منابع اسلامي. روان¬شناسي و دين، سال سوم، شماره دوم، صفحه 45-60