مقياس نيازهاي خانواده براي خانواده هاي ايراني


Family needs Scale for Iranian Families


 • عنوان فارسی: مقياس نيازهاي خانواده براي خانواده هاي ايراني
 • عنوان انگلیسی: Family needs Scale for Iranian Families
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: مقياس- نيازهاي خانواده
 • کاربرد: ارزيابي نيازهاي خانواده هاي ايراني
 • سازنده: حبيب اله نصيري و سيامك ساماني
 • سال ساخت: 1387
 • تعداد سوال: 26
 • زیر مقیاس: 1. نيازهاي رواني-عاطفي (10 گويه) 2. نيازهاي مادي-اقتصادي (3 گويه) 3. نيازهاي سلامت جسمي (4 گويه) 4. نيازهاي تفريحي-سرگرمي (4 گويه) 5. نيازهاي تربيتي-آموزشي (5 گويه)
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذي
 • نحوه نمره گذاری: اين مقياس نمره گذاري معكوس ندارد براي خيلي كم = 1، كم = 2، نظري ندارم= 3، زياد=4، خيلي زياد=5 داده مي شود.
 • رفرانس: نصيري، حبيب اله و ساماني، سيامك (1387). بررسي روايي و پايايي و ساختار عاملي مقياس نيازهاي خانواده براي خانواده هاي ايراني. فصلنامه خانواده پ‍ژوهي، سال چهارم، شماره 14، صفحات 109-122.