اضطراب مدرسه


School Anxiety scale


 • عنوان فارسی: اضطراب مدرسه
 • عنوان انگلیسی: School Anxiety scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Anxiety, child, Phobic disorder, fear, Test Anxiety scale.
 • کاربرد: سنجش اضطراب اجتماعی کودکان
 • سازنده: فيليپس Philips
 • سال ساخت: 1978
 • تعداد سوال: 74 ماده
 • زیر مقیاس: 4 زير مقياس: ترس از ابراز وجود و خودبيانی، اضطراب امتحان و عدم اعتماد در برابر خواسته‌های ديگران و عکس‌العمل‌های بدنی را که با تحمل کم در مقابل استرس همراهند.
 • نحوه اجرا: از آزمودنی خواسته می‌شود پاسخ‌های خود را به هر سوال با کشيدن دايره دورگزينه بلی و خير مشخص کند. (به‌صورت بلی و خير)
 • نحوه نمره گذاری: دامنه نمره صفر تا 74
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: School Anxiety scale
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اعتبار سازه و همزمان خوبي دارد(فيليپس،1978)
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ميزان پايايي آن با بازآزمايي دوساله بين 0.5 تا 0.67 بوده (فيليپس 1978)
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: School Anxiety scale
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب ‌پايايي با بازآزمايي بعد از 75 روز 0.86 (رياحي،1372) رياحي، شهرام (1372). گزارش هنجاريابي مقياس اضطراب مدرسه بر روي دانش‌آموزان دوره راهنمايي شهر تهران. چهارمين كنگره پژوهش‌هاي روان‌ پزشكي. خلاصه مقالات كنگره، تهران . پايايي بازآزمايي با فاصله 25 روز
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: ضريب پايايي كه با استفاده از روش دونيمه كردن آْزمون توسط رياحي بدست آمده است 0.92=r در مورد دختران و 0.69= r در مورد پسران. رياحي، شهرام (1372). گزارش هنجاريابي مقياس اضطراب مدرسه بر روي دانش‌آموزان دوره راهنمايي شهر تهران. چهارمين كنگره پژوهش‌هاي روان‌ پ
 • توضیحات دیگر: 0