پرسشنامه دلايل زندگي بزرگسالان


Adult Reasons for Living Inventory (RFL)


 • عنوان فارسی: پرسشنامه دلايل زندگي بزرگسالان
 • عنوان انگلیسی: Adult Reasons for Living Inventory (RFL)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: پرسشنامه- دلایل زندگی- بزرگسالان
 • کاربرد: سنجش دلايل زندگي بزرگسالان
 • سازنده: لينهان و همكاران
 • سال ساخت: 1983
 • تعداد سوال: 48
 • زیر مقیاس: 1.ايده هاي زنده ماندن و مسئوليت نسبت به خانواده 2. ترس از خودكشي 3. موضوعات اخلاقي 4. دل نگراني مربوط به فرزندان پرسشنامه اولیه 6 عامل دارد.
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذي
 • نحوه نمره گذاری: 1. ايده¬هاي زنده ماندن و مسئوليت نسبت به خانواده(28 پرسش) 2. ترس از خودكشي (8 پرسش) 3. موضوعات اخلاقي (5 پرسش) 4. دل نگراني مربوط به فرزندان (6 پرسش) هر پرسش به كمك شش گزينه (0=اصلا مهم نيست، 1=خيلي مهم نيست، 2=مهم نيست، 3=مهم است، 4=خيلي مهم است، 5=كاملا مهم است) نمره¬گذاري مي¬شود. به اين ترتيب دامنه نمره¬ها بين صفر تا 240 قرار دارد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Adult Reasons for Living Inventory (RFL)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: عوامل استخراج شده با تحليل عامل شامل 1.ايده هاي زنده ماندن و مسئوليت نسبت به خانواده 2. ترس از خودكشي 3. موضوعات اخلاقي 4. دل نگراني مربوط به فرزندان بودند(محمودي و همكاران، 1389). محمودي، عثمان؛ عسگري، علي؛ ازخوش، منوچهر و خدابخشي كولايي، آناهيتا (1389).
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: عوامل استخراج شده با پرسشنامه شادكامي آكسفورد و مقياس ايده‌هاي خودكشي بك همبستگي داشت و روايي همگرا و روايي واگراي آزمون تأييد شد. محمودي، عثمان؛ عسگري، علي؛ ازخوش، منوچهر و خدابخشي كولايي، آناهيتا (1389). پايايي و روايي پرسش‌نامه دلايل زندگي بزرگسالان، م
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب بازآزمايي با فاصله دو هفته برابر با 93/0 است (محمودي و همكاران، 1389). محمودي، عثمان؛ عسگري، علي؛ ازخوش، منوچهر و خدابخشي كولايي، آناهيتا (1389). پايايي و روايي پرسش‌نامه دلايل زندگي بزرگسالان، مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران ، سال شانزدهم، ش
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: تحليل پرسشهاي مقياس بر پايه محاسبه توان تشخيص و ضريب آلفاي كرونباخ براي كل پرسشنامه برابر با 95/0 بدست آمد(محمودي و همكاران، 1389) .محمودي، عثمان؛ عسگري، علي؛ ازخوش، منوچهر و خدابخشي كولايي، آناهيتا (1389). پايايي و روايي پرسش‌نامه دلايل زندگي بزرگسالان،
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: