ابزار پيوند والديني PBI (فرم پدر و مادر)


Parental Bonding Instrument(PBI)


 • عنوان فارسی: ابزار پيوند والديني PBI (فرم پدر و مادر)
 • عنوان انگلیسی: Parental Bonding Instrument(PBI)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: پيوند والديني- PBI- مقياس
 • کاربرد: سنجش دو بعد مهم از الگوي تربيتي والدين، مراقبت ( يا دلسوزي) و حمايت افراطي والدين و همچنين ارزيابي ادراك فرد از رفتار والدين
 • سازنده: گوردون پاركر، هيلاري توپلينگ، وال. بي. براون
 • سال ساخت: 1979
 • تعداد سوال: 25
 • زیر مقیاس: فرم پدر و مادر 1. مراقبت يا دلسوزي 2. حمايت افراطي والدين
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذي
 • نحوه نمره گذاری: اين ابزار براي نوجوانان 16 سال به بالا كاربرد دارد. ابزار پيوند والديني با مقياس ليکرت در يک طيف 4 گزينه اي درجه بندي شده است. از 25 سوال اين پرسشنامه 12 سوال مربوط به مراقبت ( دامنه نمرات 36-0 ) و 13 سوال مربوط به حمايت افراطي (دامنه نمرات 39-0) است. 13 سوال به صورت مستقيم و 12 سوال به صورت معکوس نمره گذاري مي شود. نمره گذاري مستقيم به اين صورت است: بسيار اين طور بود=3 تقريبا اين طور بود=2 تقريبا اين طور نبود=1 و ابدا اين طور نبود=0 .سوالات 1،5،6،11،12،17 مربوط به مراقبت و سوالات 8،9،10،13،19،20،23 مربوط به حمايت افراطي به صورت مستقيم نمره گذاري مي شوند. در حالي که سوالات 2،4،14،16،18،24 مربوط به مراقبت و سوالات 3،7،15،21،22،25 مربوط به حمايت افراطي که به صورت غير مستقيم و به ترتيب 0،1،2،3 نمره گذاري مي شوند. در فرم مادر نمره برش براي مراقبت 27 و براي حمايت افراطي 5/13 است. در فرم پدر نمره برش براي مراقبت 24 و براي حمايت افراطي 5/12 است (ميرزا نصراله شيرازي، 1389). نمرات بالا در بعد بيش از حد حمايت كنندگي و نمرات پايين در بعد مراقبت به پيوند مشكل دار اشاره دارد (مير و گيلينگز، 2004).
 • رفرانس: Meyer C, Gillings K. Parental bonding and bulimic psychopathology: The mediating role of mistrust/abuse beliefs. Int J Eat Disord 2004;35(2):229-33. Parker G, Tupling H, Brown LB. The parental bonding instrument. Br J Med Psychol 1979;52:1-10.
 • آزمون مرجع: Parental Bonding Instrument(PBI)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: با تحليل عامل، دو عامل براي اين مقياس شناسايي شد.(شايقيان و همكاران، 1390). شايقيان، زينب؛ آگيلار وفايي، ماريا؛ رسول زاده طباطبايي، سيد كاظم (1390). بررسي طرح واره ها و پيوند والديني در دختران نوجوان با وزن طبيعي، چاق و يا داراي علائم بي اشتهايي عصبي. پژو
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: اين پرسشنامه بروي يك نمونه نسبتا بزرگ شامل 410 نوجوان و 410 بزرگسال در سنين 75-12 سال نرم شده است. پرسشنامه پيوند والديني مي تواند رفتار هاي تربيتي والديني را اندازه گيري كند. روايي اين پرسشنامه از طريق مصاحبه با 65 آزمودني و همبستگي بالاي نمرات مصاحبه و
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: در ايران نتايج اجراي اين پرسشنامه توسط انوشه يي (1385) بروي دانشجويان نمرات پايايي بازآزمايي (چهار هفته) مراقبت مادرانه را 83/0 و مراقبت پدرانه را 79/0 نشان داد. محاسبه پايايي بازآزمايي در بعد حمايت افراطي(كنترل) مادرانه 89/0، و حمايت افراطي پدرانه 93/0 ب
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ براي مراقيت مادرانه 90/0 براي مراقبت پدرانه 90/0 براي حمايت افراطي مادرانه 85/0 و براي حمايت افراطي پدرانه نيز85/0 به دست آمد(به نقل از ميرزا نصراله شيرازي، 1389).
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر:
 • آزمون مرجع: Parental Bonding Instrument(PBI)
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: در پژوهشي كه غدير و همكاران (2005) برروي 105 نفر از زنان پاكستاني در دامنه سني 20تا35 سال به منظور اعتبار يابي اين پرسشنامه در پاكستان انجام دادند، به كمك تحليل عامل دو عامل مراقبت يا دلسوزي و حمايت افراطي والدين را شناسايي كردند (به نقل از ميرزا نصراله ش
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: اين مقياس داراي روايي همگراي بالايي است (81/0) و از حالات خلقي مستقل است (راس و همكاران، 2006). Rose KS, Cooper MJ, Turner H. The eating disorder belief questionnaire: Psychometric properties in an adolescent sample. Eat Behav 2006;7(4):410-8.
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: نتايج پايايي اين پرسشنامه توسط پاركر و همكاران (1979) پايايي بازآزمايي را براي بعد مراقبت 76/0 و براي بعد حمايت افراطي63/0 گزارش كرده است. پژوهشهاي بعدي در مورد PBI ثبات بسيار بالاي بازآزمايي 11 ساله را در دامنه 65/0 تا 72/0 نشان دادند. Parker G, Tuplin
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: در بررسي هاي اوليه پايايي آزمون توسط پاركر (1979) از طريق آلفاي كرونباخ براي زير مقياس مراقبت 62/0 تا 63/0 و براي مقياس بيش از حد حمايت كنندگي 66/0 تا 87/0 بدست آمد (به نقل از شايقيان و همكاران، 1390). شايقيان، زينب؛ آگيلار وفايي، ماريا؛ رسول زاده طباطباي
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: پايايي دو نيمه كردن88/0 بدست آمد (راس و همكاران، 2006). Rose KS, Cooper MJ, Turner H. The eating disorder belief questionnaire: Psychometric properties in an adolescent sample. Eat Behav 2006;7(4):410-8.
 • توضیحات دیگر: