وسواس فکری- عملی پادوا


Padua obsessive-compulsion inventory


 • عنوان فارسی: وسواس فکری- عملی پادوا
 • عنوان انگلیسی: Padua obsessive-compulsion inventory
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: وسواس- پادوا- مقياس
 • کاربرد: سنجش ميزان وسواس فكري-عملي
 • سازنده: پادوا
 • سال ساخت: 1988
 • تعداد سوال: 60
 • زیر مقیاس: پرسش نامه اندازه گیری میزان وسواس فکری-عملی پادوا گرایش فرد برای نگرانی و تردید (وسواس های فکری (و انجام رفتارهای قصدمند تحت آن تردیدها (وسواس های عملی) را در چهار حیطۀ عمده ارزیابی می کند : 1. آلودگی و کثیف بودن، 2. وارسی کردن، 3. اختلال کنترل در فعالیته
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذي
 • نحوه نمره گذاری: این پرسش نامه شامل 60 مادۀ نمره گذاری است، که میزان وسواس فکری- عملی آزمودنی را مورد بررسی قرار میدهد. پاسخ های آزمودنی ها به هر ماده در یک پیوستار پنج رتبه ای (0=ابدا، 1= کمی، 2= تا حدودی، 3= زیاد، و 4= خیلی زیاد) درجه بندی شده است. بنابراین، نمره های این پرسش نامه با جمع کردن پاسخها به هر 60 ماده به دست میآید. به عبارت دیگر، کمینه و بیشینه نمره های پرسش نامه اندازه گیری میزان وسواس فکری- عملی بین صفر تا 240 می باشد، که نمرۀ بالا حاکی از میزان بالای وسواس فکری -عملی در آزمودنی ها است.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Padua obsessive-compulsion inventory
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: در پژوهش ويليام و همكاران (2005)، با استفاده از تحليل عاملي اكتشافي بر روي 1083 سفيد پوست و اقبيت باليني چهار عامل آلودگي و شستن، وارسي كردن، ترديد و فقدان كنترل در فعاليت هاي ذهني و ترس از كنش نمايي و تكانه ها بدست آمد. Williams M, Turkheimer E, Schmidt
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: با استفاده از روش بازآزمايي rtt=0/78 براي مردان و rtt=0/83 براي زنان در يك فاصله 30 روزه بوده است. (ساناويو، 1988) Sanavio, E. (1988). Obsesiions and Compulsions: The Padua Inventory. Behaviour, Research and Therapy. 26, 2, 169-177. همچنين بيسيروگلا و همك
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: بيسيروگلا و همكاران (2005) ضرايب همساني دروني را بر روي بيماران OCD 96/0، نمونه باليني 96/0 و افراد سالم 96/0 بدست آوردند. Besiroglu L, Yuce Agargun M, Boysan M, Eryonucu B, Gulec M, Selvi Y. The assessment of obsessive–compulsive symptom: Reliability and
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر:
 • آزمون مرجع: Padua obsessive-compulsion inventory
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: گودرزي و فيروزآبادي (2005) ساختار عاملي ويرايش فارسي پرسشنامه را مطالعه كرده و 4 عامل براي آن ارائه نمودند. عامل اول با تبيين واريانس 9/24% عامل دوم با تبيين واريانس 2/8% عامل سوم با تبيين واريانس 7/4% و عامل چهارم با تبيين واريانس 6/4%. Goodarzi MA, Firo
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777تحليل واريانس چند متغيري نشان داد كه بين دانشجويان دختر و پسر (به جز براي عامل دوم يعني ترس از تكانه ها) و بين گروه هاي سني پنج گانه از لحاظ ميزان وسواس فكري- عملي تفاوت وجود ندارد. گودرزي، محمدعلي (1381). بررسي روايي و اعتبار مقياس وسواس فكري-عملي پاد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: ضرايب روايي همگرا پرسش نامه وسواس پادوا (55 ماده) با مقياس وسواس مرگ و عامل هاي استخراج شده در كل نمونه معنادار بودند. ضريب همبستگي با مقياس وسواس فكري-عملي مادزلي، 68/0 و با مقياس نوميدي بك 27/0 بدست آمد. (گودرزي، 1381) گودرزي، محمدعلي (1381). بررسي رو
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضرايب پايايي (همساني دروني از جمله آلفاي كرونباخ و تنصيف ) براي 55 ماده و عامل هاي استخراج شده رضايت بخش بودند (رجبي، 1386). رجبي، غلامرضا (1386). اعتباريابي پرسش نامه ميزان اندازه گيري وسواس فكري- عملي پادوا بر روي دانشجويان سال اول دانشگاه شهيد چمران اه
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: