راهنمای پرسشنامه سنجش نگرش های مذهبی


Religion Assessment Questionnaire (RAQ)


 • عنوان فارسی: راهنمای پرسشنامه سنجش نگرش های مذهبی
 • عنوان انگلیسی: Religion Assessment Questionnaire (RAQ)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: نگرش مذهبی
 • کاربرد: سنجش نگرش به مذهب اسلام
 • سازنده: سراج زاده
 • سال ساخت: 1377
 • تعداد سوال: 24
 • زیر مقیاس: 4زیرمقیاس: بعداعتقادی، تجربه ای، پیامدی، مناسکی
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی - خودگزارشگر
 • نحوه نمره گذاری: لیکرت 5 درجه ای بعد اعتقادي (7-1)، بعد تجربه اي (13-8)، بعد پيامدي (19-14)، بعد مناسكي (26-20) نمره كل شدت نگرشهاي مذهبي: مجموع نمرات فرد در ابعاد بالا است در طيف ليكرت 4 گزينه اي نمره گذاري مي شود. كاملاً موافق=4 تا كاملاً مخالف=0 عبارات 7-14-16-17-19 برعكس نمره گذاري مي شوند.
 • رفرانس: محمدی، سیدداوود و مهرابی زاده هنرمند، مهناز. (1385). ارتباط نگرش های مذهبی با مکان کنترل و نقش جنسیت در این متغیرها. مجله پژوهش های روان شناختی، دوره 9، شماره 3 و 4
 • آزمون مرجع: Religion Assessment Questionnaire (RAQ)
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - ظاهری: سراج زاده (1377؛ به نقل از شريفي، 1381) روايي صوري اين پرسشنامه را از طريق نظرخواهي از تعدادي دانشجويان دكتري كه با اسلام آشنايي كامل داشتند بدست آورد. شريفي، طيبه (1381). بررسي رابطه نگرش ديني با سلامت عمومي، افسردگي، اضطراب، پرخاشگري و شكيبايي در دانشجو
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: رابطه بين نمره هاي دينداري در مقياس گلاك و ستارك و نمره ارزيابي خود آنان از دينداريشان از طريق ضريب همبستگي پيرسون 61/0 گزارش شد. اين ميزان به عنوان روايي بيروني در نظر گرفته شد (به نقل از محمدي، 1385). محمدی، سیدداوود و مهرابی زاده هنرمند، مهناز. (1385).
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ 78/0 بدست آمد (شريفي، 1381). شريفي، طيبه (1381). بررسي رابطه نگرش ديني با سلامت عمومي، افسردگي، اضطراب، پرخاشگري و شكيبايي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز، رساله كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي، دانشگاه آزاد اسلامي اهواز.
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: پايايي آزمون به روش تنصيف 75/0 بدست آمد(شريفي، 1381). شريفي، طيبه (1381). بررسي رابطه نگرش ديني با سلامت عمومي، افسردگي، اضطراب، پرخاشگري و شكيبايي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز، رساله كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي، دانشگاه آزاد اسلامي اهواز
 • توضیحات دیگر: