راهنمای مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر


Kutcher Adolescent Depression Scale (KADS-II)


 • عنوان فارسی: راهنمای مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر
 • عنوان انگلیسی: Kutcher Adolescent Depression Scale (KADS-II)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: افسردگی
 • کاربرد: سنجش نشانه های افسردگی
 • سازنده: کوتچر ترجمه بهروز آتش روز
 • سال ساخت: 2002
 • تعداد سوال: 11
 • زیر مقیاس: تنها عامل افسردگي را مي سنجد
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی - خودگزارشگر
 • نحوه نمره گذاری: لیکرت 4 درجه ای نمره هر آزمودني عبارت است از مجموع نمرات وي در تمام عبارات. بر اين اساس گزينه اول (0) امتياز، گزينه دوم (1) امتياز، گزينه سوم (2) امتياز و گزينه چهارم (3) امتياز خواهد داشت. حداقل نمره صفر و حداكثر 33 خواهد بود.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Kutcher Adolescent Depression Scale (KADS-II)
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اعتبار سازه توسط كوتچر (2002) تأييد شد. LeBlanc JC, Almudevar A, Brooks SJ, Kutcher S.(2002). Screening for Adolescent Depression: Comparison of the Kutcher Adolescent Depression Scale with the Beck Depression Inventory, Journal of Child and Adolescent Ps
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - پیش بین: اعتبار پيش بين: در ميان مقياسهاي گوناگون سنجش افسردگي، KADS از بيشترين قدرت تشخيص افسردگي برخوردار بود(بروكز و همكاران، 2003). Sarah J. Brooks, Stanley P. Krulewicz, Stan Kutcher (2003). Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. September 2003,
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: نتايج تحقيقات نشان مي دهد مقياس حاضر همبستگي بالايي با آزمون افسردگي بك- CDRS-R – GAF و CGI دارد (بروكز و همكاران، 2003). Sarah J. Brooks, Stanley P. Krulewicz, Stan Kutcher (2003). Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. September 2003, 13 (
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: آزمون – آزمون مجدد به فاصله 8 هفته اجرا گرديد (بروكز و همكاران، 2003) Sarah J. Brooks, Stanley P. Krulewicz, Stan Kutcher (2003). Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. September 2003, 13 (3): 337-349.
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: