مقیاس تجدید نظر شده استرس پرستاری


Expanded Nursing Stress Scale (ENSS)


 • عنوان فارسی: مقیاس تجدید نظر شده استرس پرستاری
 • عنوان انگلیسی: Expanded Nursing Stress Scale (ENSS)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: استرس شغلی، استرس پرستاری
 • کاربرد: اندازه گیری استرس پرستاری به جای استرس شغلی کلی
 • سازنده: نسخه اوليه: گری تافت و اندرسون نسخه تجديد نظر شده: فرنچ و همكاران
 • سال ساخت: 1981نسخه اوليه نسخه تجديد نظر شده 2000
 • تعداد سوال: 57
 • زیر مقیاس: 9زیرمقیاس: مرگ و مردن، تعارض با پزشکان، عدم آمادگی هیجانی کافی، مشکلات در رابطه با همکاران، مشکلات در رابطه با پرستاران، حجم کار، عدم اطمینان در مورد درمان، بیماران و خانواده، تبعیضَ.
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی - خودگزارشگر
 • نحوه نمره گذاری: لیکرت 5 درجه ای از اصلاً استرس ندارم=1 تا اين موقعيت شامل وظايف من نمي شود=5 مرگ و مردن= 47-37-27-17-9-1-53 تعارض با پزشكان=48-38-28-10-2 عدم آمادگي هيجاني كافي=19-11-3 مشكلات در رابطه با همكاران=50-22-21-20-12-4 مشكلات در رابطه با سرپرستاران= 54-49-46-40-31-30-5 حجم كار=57-55-51-45-42-41-32-23-13 عدم اطمينان در مورد درمانها=43-39-36-33-29-24-18-14-6 بيماران و خانواده هاي آنها=56-52-44-35-34-25-15-8-7 تبعيض=26-16-8
 • رفرانس: Gray-Toft P, Anderson JG. The nursing stress scale: development of an instrument. J Psychopathol Behav Assess 1981;3:11-23.
 • آزمون مرجع: Expanded Nursing Stress Scale (ENSS)
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: تحليل عاملي زير مقياس تبعيض نشان داد كه تبعيض جنسيتي پراكندگي بيشتري نسبت به مورد ديگر يعني تبعيض نژادي دارد. Gray-Toft P, Anderson JG. The nursing stress scale: development of an instrument. J Psychopathol Behav Assess 1981;3:11-23.
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777در مطالعه چا، كيم و ارلن (2007) اعتبار محتواي مقياس بررسي گرديد. Cha E-S, Kim KH, Erlen, JA. Translation of scales in crosscultural research: issues and techniques. J Adv Nurs 2007;58:386-95.
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - پیش بین: ضریب همبستگی اعتبار افتراقی 17/0 با آزمون استرس كلي زندگي و 34/0 با پرسشنامه مشكلات جسمي اختصاصي Gray-Toft P, Anderson JG. The nursing stress scale: development of an instrument. J Psychopathol Behav Assess 1981;3:11-23.
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: دامنه آلفاي زير مقياسها از 88/0 (تعارض با پرستاران) تا 65/0 (تبعيض) بود (فرنچ، 2000). French SE, Lenton R, Walters V, Eyles J. An empirical evaluation of on expanded Nursing Stress Scale. J Nurs Meas 2000;8:161-78.
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر:
 • آزمون مرجع: Expanded Nursing Stress Scale (ENSS)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - ظاهری: اعتبار ابزار فوق توسط 16 نفر از استادان صاحب نظر در دانشکده پرستاري و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران پس از اصلاحات لازم مورد تأیید قرارگرفت (رضايي و همكاران، 2006). Rezaee N, Behbahany N, Yarandy A, Hosseini F. Correlation between Occupational Stress a
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اعتبار سازه با روش تحليل عامل تأييدي بررسي گرديد نتايج پژوهش نشان داد كه در بین اجزای استرس شغلی، عامل مرگ و رنج بیماران و بار کاری بیشترین امتیاز استرس شغلی را دارا بودند. همچنين عامل تعارض با پزشک بیشترین ارتباط را با شدت کلی استرس شغلی پرستاران نشان دا
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: با روش آزمون مجدد 74/0=r بدست آمد (رضايي به نقل از مرتقي قاسمي و همكاران، 1390). مرتقي قاسمي، معصومه؛ قهرماني، زينب؛ واحديان عظيمي، امير و قرباني، فاطمه (1390). استرس شغلی پرستاران مراکز آموزشی درمانی شهر زنجان. مجله علمی دانشکده پرستاري و مامایی بویه گرگ
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ براي زير مقياسها به شرح ذيل بدست آمد: رنج و مرگ بيمار=746/0، حجم كاري=746/0، عدم اطمينان در مورد درمان=745/0، درگيري با پزشكان=752/0، درگيري با ديگر پرستاران=749/0، عدم آمادگي كافي=767/0، فقدان حمايت=763/0 همچنين مقدار آلفاي كرونباخ براي كل
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: