مقیاس جهت گیری مذهبی (IRS)


religiosity Scale


 • عنوان فارسی: مقیاس جهت گیری مذهبی (IRS)
 • عنوان انگلیسی: religiosity Scale
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: مذهب- جهت گیری مذهبی- مقیاس
 • کاربرد: بررسي جهت گيري مذهبي
 • سازنده: هادي بهرامي احسان
 • سال ساخت: 1380
 • تعداد سوال: 45
 • زیر مقیاس: 1. ابعاد تامين كننده جهت گيري مذهبي (اعتقاد به خداوند و روز جزا، اعتقاد به ياري مردم و نيازمندان، اعتقاد به ياري خداوند در روزهاي سخت و ...) 2. عاملي منفي در جهت گيري مذهبي (فقدان مهار خود در مواجهه با گناه، نا شكيبايي در برابر نتيجه كار و تمايل به كسب فو
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: اين پرسشنامه بر اساس مقياس 5 درجه¬اي ليكرت تهيه شده و پاسخگو نظر خود را درباره هر پرسش از كاملاً موافقم تا كاملاً مخالفم مشخص مي سازد. اين پرسش‌نامه شامل چهار خرده مقياس است كه هر كدام از خرده مقياس‌ها ابعاد متفاوتي را مي‌سنجد. اين چهار خرده مقياس، شامل موارد زير مي‌شود؛ عامل جهت‌گيري مذهبي يا مذهب گرايي، شامل 28 گويه است كه موارد زير را در بر مي‌گيرد: 1-2-7-9-10 -11- 12-15-20-21-23-24-25-26-35-36-42-45-48-52-54-55-56-57-58-59-60-61- عالم سازمان نايافتگي شامل نوزده سؤال است و سؤال‌هاي 3-8-13-14-17-18-22-28-29-30-32-33-37-38-40-43-47-49-51- را دربردارد كه از اين بين سه سؤال 29،40 و 49 به‌صورت معكوس نمره‌گذاري مي‌شود عامل ارزنده‌سازي مذهبي شامل نه گويه است كه 4- 16- 19- 27-34-53-62-63-64را در بردارد. عامل كام‌جويي هم شامل هشت سؤال مي‌شود كه سؤال‌هاي 5- 6-31- 39- 41-44- 46- و 50 را در برمي‌گيرد.
 • رفرانس: بهرامی احسان، هادی(1380). بررسی مقدماتی میزان اعتبار و قابلیت اعتماد مقیاس جهت گیری مذهبی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی. سال ششم، شماره1 صفحات 90-67.