تحريف واقعيت اهواز (ARDI)


Ahvaz Reality Distortion Inventory


 • عنوان فارسی: تحريف واقعيت اهواز (ARDI)
 • عنوان انگلیسی: Ahvaz Reality Distortion Inventory
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: تحريف- واقعيت- مقياس
 • کاربرد: مقياسي براي سنجش تحريف واقعيت و دروغگويي
 • سازنده: بهمن نجاريان و منصور سوداني
 • سال ساخت: 1380
 • تعداد سوال: 10
 • زیر مقیاس: تحريف واقعيت
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذي
 • نحوه نمره گذاری: در مقياس ليكرت چهار گزينه اي نمره¬گذاري مي شود: 1= اغلب اوقات 2= گاهي اوقات 3= به ندرت 4= هرگز مجموع نمره 10 ماده ميزان تحريف واقعيت را براي هر آزمودني نشان مي دهد. بدين ترتيب حداقل نمره براي هر آزمودني 10 و حداكثر 40 مي باشد. نمره بالاتر بيانگر تحريف واقعيت بيشتر است.
 • رفرانس: نجاريان، بهمن؛ سوداني، منصور (1380). ساخت و اعتباريابي مقياسي براي سنجش تحريف واقعيت، مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز، دوره سوم، سال هشتم، شماره¬هاي 1و2 ، صفحات 114-99.
 • آزمون مرجع: Ahvaz Reality Distortion Inventory
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: اعتبار مقياس به وسيله اجراي همزمان آن با مقياسهاي مقبوليت اجتماعي مارلو- كران، تعريف سازه‌اي مقياس تحريف واقعيت، خرده مقياس دروغ سنج مقياس شخصيتي آيزنك، خرده مقياس دروغ سنج پرسشنامه شخصيتي چندوجهي مينه سوتا و خرده مقياس دروغ سنج آزمون عزت نفس كوپر اسميت د
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضرايب بازآزمايي بدست آمده براي كل آزمودنيها N=50 ، آزمودنيهاي دختر n=25 و آزمودنيهاي پسر n=25 به ترتيب r=0/76 ، r=0/79، r=0/76 بودند كه رضايت بخش هستند. گراوند، هوشنگ؛ حسيني، سيد علي اكبر. بررسي رابطه بين شوخ طبعي و تحريف واقعيت همراه با مقايسه هاي جمعيت
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب آلفاي كرونباخ براي آزمودنيهاي دختر 75/0 و براي آزمودنيهاي پسر 76/0 بدست آمد(نجاريان و سوداني، 1380). نجاريان، بهمن؛ سوداني، منصور (1380). ساخت و اعتباريابي مقياسي براي سنجش تحريف واقعيت، مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز، دوره سو
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: