جدول برنامه سنجش ناتوانی (WHODAS II)


Disability Assessment Schdule


 • عنوان فارسی: جدول برنامه سنجش ناتوانی (WHODAS II)
 • عنوان انگلیسی: Disability Assessment Schdule
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: ابزاری برای اندازه گيری مشکلاتی در کارکردهای اجتماعی و رفتاری بيمارانی که اختلالات روانی دارند. مطابق با ICD 10
 • سازنده:
 • سال ساخت: 1988
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس: شناخت و ارتباط - غلبه کردن بر مشکلات - خود - تعامل با ديگران - فعاليتهای کاری و خانوادگی و مشارکت در فعاليتهای اجتماعی
 • نحوه اجرا: مدادی - کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: بر اساس ميانگين پاسخها و انتقال نمره ها بر اساس مقياس استانداردشده
 • رفرانس: