تجارب معنوي روزانه(DSES)


Daily Spiritual Experience Scale


 • عنوان فارسی: تجارب معنوي روزانه(DSES)
 • عنوان انگلیسی: Daily Spiritual Experience Scale
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: معنوي- تجارب معنوي- تجارب معنوي روزانه
 • کاربرد: سنجش ادراک فرد از یک نیروی برتر در زندگی روزمره و ادراک او از تعاملش با این وجود مافوق جهان مادی
 • سازنده: اندروود و ترسي
 • سال ساخت: 2002
 • تعداد سوال: 16
 • زیر مقیاس: 1. احساس حضور خداوند 2. ارتباط با خداوند 3. احساس مسؤليت در قبال ديگران
 • نحوه اجرا: خود گزارشي قلم و كاغذي
 • نحوه نمره گذاری: در این مقیاس نمره های بالاتر نشان دهنده تجارب معنوی کمتر است، اما گاهی جهت سهولت در تفسیر نتایج، جهت نمره دهی معکوس می شود. از این رو باید هنگام مقایسه داده ها در تحقیقات مختلف به تفاوت در نمره گذاریها توجه داشت. در اين مقياس از روش نمره گذاري ليكرت استفاده شده است. گزينه هاي پاسخ دهي عبارت است از: اغلب اوقات روز، هر روز، اغلب روزها، بعضي روزها، هرچندگاه يكبار و هرگز يا تقريباً هرگز (اغلب اوقات=6 و هرگز يا تقريباً هرگز=1)
 • رفرانس: Underwood, L. and J. Teresi. (2002), "The Daily Spiritual Experience Scale:Development, Theoretical Description, Reliability, Exploratory Factor Analysis, and Preliminary Construct Validity Using Health Related Data", Journal of Behavioral Medicine, 24 (1
 • آزمون مرجع: Daily Spiritual Experience Scale
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: براي مطالعه روايي مقياس حاضر از سه روش روايي همزمان تحليل عوامل و همبستگي ماده‌هاي مقياس با نمره كل مقياس استفاده شد. روايي همزمان DSES از طريق اجراي همزمان با پرسش‌نامه جهت‌گيري مذهبي آلپورت انجام شد كه ضريب همبستگي 71/0 حاصل آن بود. تمام ماده هاي مقياس
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • توضیح پایایی - اسپیرمن براون: ضريب پايايي 88/0 براي تنصيفي اسپيرمن – براون بدست آمد(تقوي و اميري، 1389). تقوي، سيد محمدرضا؛ اميري، حميد (1389). بررسي خصوصيات روان-سنجي مقياس تجارب معنوي روزانه. دو فصلنامه علمي- پژوهشي تربيت اسلامي. سال پنجم، شماره 10
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضرايب پايايي 96/0 براي بازآزمايي بدست آمد.(تقوي و اميري، 1389). تقوي، سيد محمدرضا؛ اميري، حميد (1389). بررسي خصوصيات روان-سنجي مقياس تجارب معنوي روزانه. دو فصلنامه علمي- پژوهشي تربيت اسلامي. سال پنجم، شماره 10
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 91/0 براي آلفاي كرونباخ بدست آمد(تقوي و اميري، 1389).تقوي، سيد محمدرضا؛ اميري، حميد (1389). بررسي خصوصيات روان-سنجي مقياس تجارب معنوي روزانه. دو فصلنامه علمي- پژوهشي تربيت اسلامي. سال پنجم، شماره 10
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر:
 • آزمون مرجع: Daily Spiritual Experience Scale
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: مركز پزشكي لاك در شيكاگو (شهابي و پاول، 1999) يك سلسله تحليل هاي روانسنجي از مكانها و قوميت هاي متفاوت انجام داد. يافته هاي اين تحقيقات نشان داد كه تجارب معنوي روزانه بطور معناداري با مقياس خوش بيني شيرر و مقياس حمايت اجتماعي ادراكي بركمن همبستگي دارد. هم
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: مطالعه تنيگان و همكاران (2002) نشان دهنده ضريب همبستگي 85/0 براي بازآزمايي بود.Tonigan, J., S. Walter and L. Underwood (2002), Test-Retest Study of the Brief Measure of Religiousness and Spirituality among Treatment Seeking SubstanceUsers, Manuscript Subm
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: در يك بررسي اندروود و ترسي (2002) ثبات دروني مقياس را با استفاده از آلفاي كرونباخ بررسي كردند كه مقادير 94/0 و 95/0 در دوبار اجراي مقياس را در بر داشت. براورد آلفاي كرونباخ از ثبات دروني 88/0 براي آزمون و 92/0 براي بازآزمون بود. Underwood, L. and J. Teres
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: