كيفيت زندگي مرتبط با سلامت ديابت


Diabetic Clients Quality of Life (DCQOL)


 • عنوان فارسی: كيفيت زندگي مرتبط با سلامت ديابت
 • عنوان انگلیسی: Diabetic Clients Quality of Life (DCQOL)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: كفيت زندگي، ديابت، ابزار
 • کاربرد: سنجش ميزان كيفيت زندگي در مبتلايان به ديابت
 • سازنده: علي درويش پور كاخكي
 • سال ساخت: 1383
 • تعداد سوال: 45 گويه و يك عبارت كلي درمورد كيفيت زندگي
 • زیر مقیاس: عامل اول بخش جسمي ، عامل دوم بخش خاص بيماري و درمان، عامل سوم بخش روحي-رواني، عامل چهارم بخش اجتماعي و عامل پنجم بخش اقتصادي
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذي
 • نحوه نمره گذاری: عامل اول بخش جسمي شامل 9 عبارت ، عامل دوم بخش خاص بيماري و درمان شامل 13 عبارت، عامل سوم بخش روحي-رواني شامل 11 عبارت، عامل چهارم بخش اجتماعي شامل 7 عبارت و عامل پنجم بخش اقتصادي شامل 5 عبارت است. در مقياس ليكرت 5 گزينه¬اي نمره¬گذاري مي¬شود.
 • رفرانس: درويش¬پور كاخكي، علي؛ عابد سعيدي، ژيلا؛ يغمايي، فريده و علوي مجد، حميد (1384). طراحي ابزار اندازه¬گيري كيفيت زندگي مددجويان مبتلا به ديابت. مجله غدد درون¬ريز و متابوليسم ايران. دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي. دوره هفتم، شماره2، صفحات