مقياس سنجش فشارزاهاي رواني (عوامل فشارزا) فرم دانشجويان و فرم دانش آموزان دختر مراكز پيش دانشگاهي


Ahvaz Payame nour- Student Stressors Inventory (APN-SSI)


 • عنوان فارسی: مقياس سنجش فشارزاهاي رواني (عوامل فشارزا) فرم دانشجويان و فرم دانش آموزان دختر مراكز پيش دانشگاهي
 • عنوان انگلیسی: Ahvaz Payame nour- Student Stressors Inventory (APN-SSI)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: فشارزاهاي رواني- عوامل فشارزا- مشكلات دانشجويان- دانش آموزان پيش دانشگاهي
 • کاربرد: مقياسي جهت سنجش فشارزاهاي رواني
 • سازنده: فرم دانشجويان: مهناز علي اكبر دهكردي و بهمن نجاريان فرم دانش آموزان پيش دانشگاهي: رضوان همائي
 • سال ساخت: فرم دانشجويان 1381 فرم دانش آموزان 1379
 • تعداد سوال: فرم دانشجويان 28 سوال فرم دانش آموزان 32 سوال
 • زیر مقیاس: فرم دانشجويان 1. شرايط فشارزاي تحصيلي (17 ماده) 2. شرايط فشارزاي غير تحصيلي (11 ماده) فرم دانش آموزان پيش دانشگاهي 1. فشارزاهاي عمومي مربوط به مدرسه 14 ماده 2. فشارزاهاي مربوط به محيط خانواده 9 ماده 3. فشارزاهاي مربوط به امتحانات و پرسش كلاسي 9 ماده
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذي
 • نحوه نمره گذاری: فرم دانشجويان: پاسخها بر پايه گزينه هاي خيلي زياد، زياد، كم و خيلي كم رتبه بندي شده و به ترتيب نمره هاي 4و3و2و1 به هر پاسخ اختصاص مي يابد. عامل فشارهاي تحصيلي (1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-24-25-26-27-28) عامل فشارهاي غير تحصيلي (2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22) فرم دانش آموزان پيش دانشگاهي: به منظور نمره گذاري براي هريك از چهار گزينه هرگز، به ندرت، گاهي اوقات ، اغلب اوقات به ترتيب مقادير 3،2،1،0 در نظر گرفته شد. عامل فشارزاهاي عمومي مربوط به مدرسه (32،31،30،29،28،25،22،19،13،16،10،7،4،1) عامل فشارزاهاي مربوط به محيط خانواده (26،23،20،17،14،11،8،5،2) عامل فشارزاهاي مربوط به امتحانات و پرسش كلاسي (27،24،21،18،15،12،9،6،3)
 • رفرانس: علي اكبر دهكردي، مهناز؛ نجاريان، بهمن (1382). ساخت و اعتباريابي مقياسي جهت سنجش فشارزاهاي رواني دانشجويان. مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز، دوره سوم، سال دهم، شماره هاي 1و2، صفحات 144-125. همائي، رضوان؛ نجاريان، بهمن (1390). ساخت و