حمايت اجتماعي خانواده در بيماران مزمن


The Family Social Support Questionnaire (FSSQ)


 • عنوان فارسی: حمايت اجتماعي خانواده در بيماران مزمن
 • عنوان انگلیسی: The Family Social Support Questionnaire (FSSQ)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: پرسشنامه- حمايت اجتماعي خانواده- بيماران مزمن
 • کاربرد: سنجش ميزان حمايت اجتماعي
 • سازنده: محمد كريم خداپناهي و همكاران
 • سال ساخت: 1388
 • تعداد سوال: 79
 • زیر مقیاس: 1.حمايت عاطفي (هيجاني) 2. حمايت اطلاعاتي 3. جستجوي حمايت 4. حمايت ابزاري
 • نحوه اجرا: قلم وكاغذي حدود 20 الي 30 دقيقه طول مي كشد
 • نحوه نمره گذاری: پرسشنامه داراي 79 گويه است كه در قالب درجه¬بندي ليكرت و بصورت چهار درجه¬اي به گويه¬ها پاسخ داده مي¬شود. چهار درجه طيف كاملاً موافق تا كاملاً مخالف را شامل مي¬شود. گويه¬هاي 14و7و15و16و13و19و5و4و2و20و10و12و3و9و25و18و17و27 حمايت عاطفي، گويه¬هاي 76و 65و66و77و75و79و63و62و68و74 حمايت اطلاعاتي، گويه¬هاي 72و71و41و82و80و78 جستجوي حمايت و گويه-هاي 57و56و49و70و50و47 حمايت ابزاري را اندازه¬گيري مي¬كنند و در مجموع همه گويه¬ها نيز بطور كلي حمايت اجتماعي را مي¬سنجند.
 • رفرانس: خداپناهي، محمدكريم؛ اصغري، آرزو؛ صالح صدق پور، بهرام؛ كتيبايي، ژيلا (1388). ساخت، اعتباريابي و رواسازي پرسشنامه حمايت اجتماعي خانواده (مطالعه مقدماتي). فصصلنامه خانواده پژوهي. سال پنجم، شماره20
 • آزمون مرجع: The Family Social Support Questionnaire (FSSQ)
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: به منظور روا سازي اين پرسشنامه و پاسخ به اين سؤال كه پرسشنامه واقعاً آن‌چه راكه براي آن طرح شده است مي‌سنجد يانه از دو روش روايي محتوا و روايي سازه استفاده شد. خداپناهي، محمدكريم؛ اصغري، آرزو؛ صالح صدق پور، بهرام؛ كتيبايي، ژيلا (1388). ساخت، اعتباريابي و
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777براي تحليل گويه ها از دو روش ضريب تميز و روش لوپ استفاده شد.در روش لوپ ضريب اعتبار كليه گويه ها محاسبه گرديد. خداپناهي، محمدكريم؛ اصغري، آرزو؛ صالح صدق پور، بهرام؛ كتيبايي، ژيلا (1388). ساخت، اعتباريابي و رواسازي پرسشنامه حمايت اجتماعي خانواده (مطالعه
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: پايايي اين پرسشنامه از طريق محاسبه آلفاي كرونباخ 97/0 بدست آمد. خداپناهي، محمدكريم؛ اصغري، آرزو؛ صالح صدق پور، بهرام؛ كتيبايي، ژيلا (1388). ساخت، اعتباريابي و رواسازي پرسشنامه حمايت اجتماعي خانواده (مطالعه مقدماتي). فصصلنامه خانواده پژوهي. سال پنجم، شماره
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: