مقياس نگرش¬هاي ناكارآمد- تجديد نظر شده (DAS-26)


dysfunctional attitudes Scale


 • عنوان فارسی: مقياس نگرش¬هاي ناكارآمد- تجديد نظر شده (DAS-26)
 • عنوان انگلیسی: dysfunctional attitudes Scale
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: نگرش- ناكارآمد-مقياس
 • کاربرد: سنجش نگرش ها، طرحواره ها و عقايد منفي
 • سازنده: بك و ويس من
 • سال ساخت: 1978
 • تعداد سوال: 26 و 40
 • زیر مقیاس: این پرسشنامه دارای 4 زیر مقیاس به شرح ذیل است: 1.کمالگرایی (Perfectionism) 2.جلب توجه دیگران (تأیید) seeking others’ attention (confirmation) 3.جلب رضایت دیگران (seeking others’ satisfaction) 4.4. آسيب¬پذیری و ارزیابی کارکردی (vulnerability and functional
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذ
 • نحوه نمره گذاری: این مقیاس از نسخه 40 گویه ای فرم الف بک و وایزمن جهت کاربرد در جمعیت بالینی ایران تهیه و کیفیت روان سنجی آن تعیین گردیده است. دارای 26 جمله است که به شیوه لیکرت نمره گذاری می شود و بر اساس دیدگاه بک و وایزمن نگرش های پاتولوژیک نسبت به خود، آینده و دیگران را ارزیابی می کند (ابراهيمي، 1386). فرم تجدید نظر شده نگرشهای ناکارآمد ، از 4 زیر مقیاس کمالگرایی، جلب توجه دیگران (تأیید خواهی)، جلب رضایت دیگران و آسیب¬پذیری و ارزیابی کارکردی تشکیل شده است (لطفي كاشاني، 1387). پاسخ دهنده میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر عبارت روی یک مقیاس 7 نقطه¬ای لیکرت مشخص می¬کند.
 • رفرانس: ابراهیمی، امراله؛ نشاط دوست، حميد طاهر؛ کلانتری، مهرداد؛ مولوی، حسين؛ اسدالهی، قربان علي. (1386). سهم مقیاس نگرشهای ناکارآمد و خرده مقیاس های سلامت عمومی در پیش بینی و نسبت شانس ابتلا به افسردگی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، ، شماره 4، 58 -52. لطفي ك
 • آزمون مرجع: dysfunctional attitudes Scale
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - پیش بین: روايي مقياس از طريق پيش بيني سلامت با نمرات GHQ-28 برابر 56/0 بدست آمد (به نقل از ابراهيمي، 1386). ابراهيمي، امراله؛ نشاط دوست، حميد طاهر؛ كلانتري، مهرداد؛ مولوي، حسين؛ اسدالهي، قربان علي. (1386). سهم مقياس نگرشهاي ناكارآمد و خرده مقياس هاي سلامت عمومي در
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: همبستگي آن با پرسشنامه اصلي 97/0 مي‌باشد (به نقل از ابراهيمي، 1386). ابراهيمي، امراله؛ شيخ زين الديني، سارا و مرآثي، محمدرضا . ارتباط آسيب شناسي رواني روابط خانواده با آسيب پذيري شناختي(نگرش هاي ناكارآمدوتحريف هاي شناختي بين فردي) www.jims.mui.ac.ir/index
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه 92/0 است (به نقل از ابراهيمي، 1386). ابراهيمي، امراله؛ نشاط دوست، حميد طاهر؛ كلانتري، مهرداد؛ مولوي، حسين؛ اسدالهي، قربان علي. (1386). سهم مقياس نگرشهاي ناكارآمد و خرده مقياس هاي سلامت عمومي در پيش بيني و نسبت شانس ابتلا به افسر
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر:
 • آزمون مرجع: dysfunctional attitudes Scale
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - پیش بین: اعتبار پيش بين بر اساس همبستگي با مقياس GHQ-28 ، 56/0 بدست آمد (ابراهيمي، 2011). EBRAHIMI, AMROLLAH; AFSHAR, HAMID; NESHAT DOOST, HAMID TAHER; MOUSAVI, SEYED GHAFUR; MOOLAVI, HOSEYN.(2011). ATTITUDE SCALE AND GENERAL HEALTH QUESTIONNAIRE SUBSCALES PREDI
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: ضريب همبستگي با مقياس اصلي 98/0 گزارش شد (ابراهيمي، 2011).EBRAHIMI, AMROLLAH; AFSHAR, HAMID; NESHAT DOOST, HAMID TAHER; MOUSAVI, SEYED GHAFUR; MOOLAVI, HOSEYN.(2011). ATTITUDE SCALE AND GENERAL HEALTH QUESTIONNAIRE SUBSCALES PREDICT DEPRESSION?. JOURNAL O
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب پايايي اين مقياس با استفاده از بازآزمايي 73/0 گزارش شده است (فتي، 1382). فتي، لادن. (1382). تعيين وضعيت هاي هويتي و ارتباط آن با سبك هاي هويتي و افسردگي در نوجوانان تهران . رساله ي دكترا، دانشگاه علوم پزشكي ايران.
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ در پژوهش ابراهيمي و همكاران (2011)، 92/0 گزارش شده است. EBRAHIMI, AMROLLAH; AFSHAR, HAMID; NESHAT DOOST, HAMID TAHER; MOUSAVI, SEYED GHAFUR; MOOLAVI, HOSEYN.(2011). ATTITUDE SCALE AND GENERAL HEALTH QUESTIONNAIRE SUBSCALES PREDICT DEPRESSION
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: