فهرست اختلال تنيدگي پس از ضربه (PCL)


Posttraumatic Stress Disorder Scale


 • عنوان فارسی: فهرست اختلال تنيدگي پس از ضربه (PCL)
 • عنوان انگلیسی: Posttraumatic Stress Disorder Scale
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: اختلال تنيدگي پس از ضربه، تنیدگی- ضربه
 • کاربرد: سنجش شدت اختلال تنيدگي پس از ضربه PTSD
 • سازنده: محققان مركز ملي اختلال تنيدگي پس از ضربه (بوستون آمريكا)
 • سال ساخت: 1993
 • تعداد سوال: 17
 • زیر مقیاس: 1.نشانگان تجربه مجدد حادثه آسیب رسان (5 ماده) 5-1 2.نشانگان بی حسی روانی و اجتناب (7 ماده)12-6 3.نشانگان برپایی شدید (5 ماده) 17-13
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذي
 • نحوه نمره گذاری: مقیاس اخیر بر اساس مقیاس اختلال تنیدگی پس از ضربه جنگ (کینی، 1988) ساخته شده و عبارات مربوط به جنگ در آن حذف شده است. اين مقياس يك فهرست خود گزارشي است كه نمره برش آن 44 مي باشد.
 • رفرانس: