شوخ طبعي (SHQ)


Sense of Humor Questionnaire


 • عنوان فارسی: شوخ طبعي (SHQ)
 • عنوان انگلیسی: Sense of Humor Questionnaire
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: مقياس- شوخ طبعي
 • کاربرد: سنجش ميزان شوخ طبعي
 • سازنده: خشوعي و همكاران
 • سال ساخت: 1388
 • تعداد سوال: 25
 • زیر مقیاس: 1. لذت از شوخي 2. خنده 3. شوخي كلامي 4. شوخ طبعي در روابط اجتماعي 5. شوخ طبعي در شرايط استرس آور
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذ
 • نحوه نمره گذاری: جهت نمره دهي براي هر سؤال گزينه هاي كاملاً موافقم (7 نمره)، موافقم (6 نمره)، تا حدي موافقم (5 نمره)، نظري ندارم (4 نمره)، تا حدي مخالفم (3 نمره)، مخالفم (2 نمره) و كاملاً مخالفم (1 نمره) لحاظ گرديد. در اين پرسشنامه، مجموع نمره هر آزمودني در كل پرسشنامه حداقل 25وحداكثر 175 و براي هر بعد، حداقل 5 و حداكثر 35 است. بدين ترتيب، نمره بالا در اين پرسشنامه نشان دهنده شوخ طبعي بيشتر است.
 • رفرانس: خشوعي، مهديه سادات؛ عريضي، حميدرضا و آقايي، اصغر (1388). ساخت و اعتباريابي پرسشنامه شوخ طبعي (SHQ). پژوهشهاي روان شناختي، دوره 12، شماره 1و2، صفحه 26.