خوداثرمندي كودكان و نوجوانان SEQ-C


Self-Efficacy Questionnaire-Children


 • عنوان فارسی: خوداثرمندي كودكان و نوجوانان SEQ-C
 • عنوان انگلیسی: Self-Efficacy Questionnaire-Children
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: كودكان و نوجوانان- خوداثرمندي
 • کاربرد: سنجش ميزان خوداثرمندي كودكان و نوجوانان
 • سازنده: موريس
 • سال ساخت: 2001
 • تعداد سوال: 23
 • زیر مقیاس: سه خرده آزمون شامل خوداثرمندي اجتماعي هشت ماده اول پرسشنامه كه توانمندي ايجاد ارتباط با همسالان، قاطعيت و رسيدن به معيارهاي اجتماعي را مي¬سنجد، خرده آزمون خوداثرمندي تحصيلي شامل هشت ماده دوم پرسشنامه كه احساس توانمندي در مديريت رفتارهاي يادگيري، تسلط بر م
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذي
 • نحوه نمره گذاری: طرز اجرا و نمره¬گذاري آزمون بدين ترتيب است كه هر ماده در مقياس 5 نمره¬اي ارزيابي مي¬شوند كه عبارتند از اصلاً=1 الي بسيارزياد=5. دامنه نمرات براي خوداثرمندي عمومي از 23 الي 115 براي خوداثرمندي اجتماعي و تحصيلي از 10 الي 8 و براي خوداثرمندي هيجاني از 7 الي 35 است. هنگام استفاده از اين پرسشنامه در ارتباط با ماده¬هاي 5 و 11 مي¬بايست جوانب احتياط را در نظر گرفت.
 • رفرانس: Muris, P. (2001). A Brief questionnaire for measuring Self–efficacy in youth. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 23, 145 – 149.
 • آزمون مرجع: Self-Efficacy Questionnaire-Children
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: تحليل عامل در كل پرسشنامه با حذف ماده 5 و 11 كه كمترين همخواني را با عامل هاي ديگر داشتند سه عامل اصلي اجتماعي، تحصيلي و هيجاني را نشان داد (طهماسيان، 1386). طهماسيان، كارينه (1386). اعتبار، پايايي و هنجاريابي پرسشنامه خوداثرمندي كودكان و نوجوانان در تهرا
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: همبستگي مقياس با آزمون افسردگي بك نسخه دوم 68/0 محاسبه گرديد كه در سطح 01/0 معني‌دار بود (طهماسيان، 1386). طهماسيان، كارينه (1386). اعتبار، پايايي و هنجاريابي پرسشنامه خوداثرمندي كودكان و نوجوانان در تهران. فصلنامه روان‌شناسي كاربردي. دوره 1، شماره 4و5، ص
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: در ايران طهماسيان (1386) در يك گروه 43 نفره پايايي آنرا از طريق آزمون- بازآزمون 83/0 گزارش نمود. طهماسيان، كارينه (1386). اعتبار، پايايي و هنجاريابي پرسشنامه خوداثرمندي كودكان و نوجوانان در تهران. فصلنامه روان‌شناسي كاربردي. دوره 1، شماره 4و5، صفحات 390-3
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: در پژوهش طهماسيان (1386) ثبات دروني مقياس با آلفاي كرونباخ 64/0 بدست آمد. طهماسيان، كارينه (1386). اعتبار، پايايي و هنجاريابي پرسشنامه خوداثرمندي كودكان و نوجوانان در تهران. فصلنامه روان‌شناسي كاربردي. دوره 1، شماره 4و5، صفحات 390-373. آلفاي كرونباخ خوداث
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: ضريب تنصيف گاتمن نيز در خصوص حيطه هاي مختلف خوداثرمندي عبارتند از خوداثرمندي عمومي 53/0، خوداثرمندي اجتماعي 73/0 ، خوداثرمندي تحصيلي 64/0 و خوداثرمندي هيجاني 81/0 است. طهماسيان، كارينه (1384). مدل يابي خوداثرمندي در افسردگي نوجوانان بر مبناي مدل عامليتي
 • توضیحات دیگر: